Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Silokhu sigcinakele emuseni weNkosi ngalesisikhathi sizingelwa yisolokazi lesi seKhorona. Amaviki aseyisithupha impilo ingesiyo eyezolo. Asikakhululeki ukuphila njengezolo. Isilo lesi sibi ngoba thina asisiboni ngamehlo njalo asikwazi ukuthi sicathame singaphe. Emazweni abezeSayensi lezemithi yokwelapha baphathekile balokhu bezama amacebo okudala imithi abantu abangacatshwa ngayo ukuze bangabulawa yilesisifo. Asithandazeleni ukuthi uNkulunkulu abaphe ukuhlakanipha baphange bawulungise umuthi ofaneleyo. Siyayibonga impilo. Kodwa banengi abalahlekelwe zimpilo zabo emhlabeni wonke.
Kithi lapha abanengi baphakathi kwelitshe lembokodo. Nxa kuqhutshekwa kungasetshenzwa abantu bazaphila njani? Siyakuswela ukudla izinsuku zonke. Siyayiswela imali ukuze sihlawulele izinto ezahlukeneyo empilweni ezisisizayo. Sithini pho? Bukhona isibili ubunzima ebantwini. OPhezukonke nguye owaziyo ukuthi sophepha njani? Okwethu yikulandela lokho esikuxwayiswayo ngabakhokheli, labe World Health Organisation (WHO). Sikhuthazane kulokho njalo sikhulekelane.
Izimbongi zonke zigobhoza ugqozi lokubalisa ngeKhorona, abanye bebubula, abanye bememeza bethetha, abanye belimukisa ikanti abanye batshotshobele nje ngenxa yesilo lesi. Nansi imbongi entsha, uCastro Matuvhunye laye emangala njalo elimukisa ngeKhorona.

SIZAPHEPHELA NGAPHI?

Isithanyelil’ abant’ iKhorona eMelika
Bephulel’ izigod’ endlebeni
Behlulek’ ukuzivikela?
Pho bazavikelwa ngubani?
Phel’ asikh’ esiphandel’ esinye
IKhorona iyabulala sihlobo!
Nxa ungukhandatshisa.
Uzaphephela ngaphi?

Nang’ uSaThembani
Uyatshinga nxa efundiswa
Nxa besithi kagez’ izandla
Ubhong’ esithi kangcolanga
Nxa besithi kaval’ umlomo
Uthi bath’ aphefumule njani
Nxa ingamngen’ esiqed’ abantu
Umunt’ ufa ngendlel’ ekhalisayo
Pho sizaphephela ngaphi?

Zilenkan’ izidakwa
Zibuthana zibe samihlambi yembuzi
Ungabaswel’ abagulayo lapho?
Sizaphephela ngaphi?
Yindaba lingasesab’ isitha?
Lifun’ ukubona ngomopho?
Lifun’ ukubulalis’ abalendleb’ ezizwayo?
Bafel’ amafufu njengegundwane?
Ake likhiph’ izigod’ endlebeni!

Gez’ izandla sekaThulani
Hlal’ endlini
Isitha asimemetheki nxa sizivalela
Ukulalela kuyasiza
Asizivikeleni zihlobo
Siyayiqed’ iKhorona singabambisana

Castro Matuvhunye