Giya Mthwakazi

INXEBA

GIYA MTHWAKAZI Lamhla imbongi yokuqala esilayo ibe igiya ngoMkhosi weLanga lokuthakazelela i-Afrika, izwekazi lethu. Ezinye izimbongi ezimbili ziloba ngokwehlukeneyo. Ake sizwe ukuba zisiphatheleni lamhlanje. INXEBA Liyatshotshozela,Liyafutha,Lifuthela mina ngedwa,Libuhlungu,Limis’ ilanga saJoshuwa eBhayibhilini,Limis’ umhlab’ ungazingelezi. Oth’ uyaz’ ukuthi ngizizwa njani kazi!Uyafanisela,Yinhliziyo yam’ ekwaziy’ ukufutha,Kayilibuz’ emuntwini lel’ ithuthuva,Ilobomvu,Njal’ ilamahwil’ amnyama. Ongangaziyo kaboni hlupho,Ongaziyo ngingamfihlel’ afihleleke,Oseduz’ angazibon’ izinyembezi,Angizw’ angizwele,Alale…

READ MORE
Giya Mthwakazi

SOMILE

GIYA MTHWAKAZI Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni ihlombe! Nanzi zisiqumbaqumba ngolimi lwethu lukaMthwakazi oluhlabusa kangaka! Ayitshe ivokloklo lapho okhona aze…

READ MORE
Giya Mthwakazi

KWAKUNGENJE

GIYA MTHWAKAZI Mthwakaz’ omuhle ngiyabonga labo abamemethekisa bachela isinxuso sami indawana yonke. Zizwile imbongi ezintsha zasabela. Ziyathuluka inkondlo. Kagiye uMthwakazi. Ngithanda ukwazisa lezizimbongi ezintsha ukuba, ngiqoqa iqoqo elitsha lezinkondlo engithemba zizaphuma ogwalweni olutsha lwezinkondlo unyaka ka2020 ungakagoqi. Zonke inkondlo engizamukelayo zizangena kuqoqo elitsha njalo inye ngayinye umniniyo uzathola isibongo esifaneleyo. Lezizinkondlo kufanele zibe ngezintsha ezingakaze…

READ MORE