GIYA MTHWAKAZI

Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni ihlombe! Nanzi zisiqumbaqumba ngolimi lwethu lukaMthwakazi oluhlabusa kangaka! Ayitshe ivokloklo lapho okhona aze ahawukele lobengabazi ubumnandi bolimi lwethu lomdabu! Bala uncinde iminwe ufunza ingqondo. Ezinye njalo inkondlo zivusa umoya wolaka lokunqanda ububi obudlangileyo. Ziyaxwayisa. Ikanti ezinye zifukamele umoya wosizi lokuhlulukelwa. Kukho konke siyafunda, siloleke, sivuke senze.
Osungula lesisigcawu lamhla nguMpumelelo Ncube etshiseka ngendaba yamaCimbi.

SOMILE

Imithombo seyaphusa
Nanto lezulu liphunza
Safa sithwebuza ngempunza
Uzul’ elekhangelelo labozisa
Wayacel’ izul’ uMpala
Inyawo zabuya zihitshwa luthuli
Wathandaz’ uMpunzi
Waze waphum’ impabang’ emadolwen’ okwembuzi
Kodwa phinde!

Sahamb’ ulimi phandle
Okwechalah’ elijakadiswe yimpunzana
Imithunzi yasithunuka
Izihotsha zasihotsh’ amandla
Imihome yasihoza
Imbalu zabal’ amabal’ engwe
Pho sicatshephi na?
Safa yikoma!

Umdumo siwuzwile
Amayez’ amnyama siwabonile
Isibhakabhak’ asembesile
Insingiz’ emnyam’ entaben’ ikhalile
Ithemba livukile
Lekhangelelo libuyile
Inhlanyelo siyicacadile
Izikeyi sizibazile
Amajogwe siwalungisile
Kodwa somile!

Umkhosi siwuzwile
Inkomo ziphelile
Ingcuba siyivungulile
Obabhemi bafile
KuSomandla sicelile
Nxa kuyizenzo zethu sixolele Baba sonile
Sizwele ngoba sesizwile
Zwel’ umhlaba wakh’ uwusindise
Abantu bakh’ ubaphilise
Baba yebo sonile
Kodwa somile.

Onesimo Ngcotsha Mpofu