Amasu Okuloba Indatshana

ISETHINGI

Kuthuba elidlulileyo singenise indaba mayelana lamasu okuloba indatshana ngokukhangela okulandelayo; Ukuphawula Indatshana, Imibono Ngendatshana, Izibonakaliso Zendatshana kanye Lezimpawu Zendatshana. Lamhlanje Sizakhangela uphawu olumayelana leSethingi. Isethingi luphawu olumqoka ekulotshweni kwendatshana. Abanengi bajwayele ukuthi nxa becubungula loluphawu bathi lutsho indawo lesikhathi (place and time). Lokhu sekubonakele ukuthi akunjalo impela ngoba indawo lesikhathi kungezinye impawu zesethingi. Alikho ibala…

READ MORE
Amasu Okuloba Indatshana

Ukuphawula indatshana

Indatshana ilembali ende njengaye umuntu ngoba ibiyindlela yokukhulumisana ebantwini. Lolu yilo uhlobo lwelithiritsha olulembali evela kude. Kumasiko abansundu inganekwane luhlobo lwendatshana obeluyindlela yokukhulisa abantwana, ukulaya, ukufundisa ngamasiko, ngolimi langembali yabantu. Imilando, indaba zabazingeli lazo zindatshana ebezikhona kulithiritsha yomdabu. Imibono ngendatshana Nanzelela imibono le ngendatshana. Okwesikhathi eside indatshana elotshiweyo ibingabonakali njengohlobo lwelithiritsha oluzimele lodwa. Indatshana ibivezwa…

READ MORE
  • 1
  • 2