GIYA MTHWAKAZI

Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezimbili. Ake sizwe ukuthi zona zithini.

UKUZIMISELA LESIBINDI

Ngokumankala kuhamba lugege
Akukhekhelez’ imiqanso
Akukhekhelez’ imehlelo
Ngolulodwa ngakwesokunxele,
Ngolulodwa ngakwesokudla
Indabankulu yikufika laph’ ayakhona
Kukho mkhumbi
Ongedlulang’ olwandle
Ochaphele ngaphetsheya
Ungabe unamaphiko na?
Akukho nyoni yantshez’ ulwandl’ olubanzi
Achaphele ngaphetsheya
Inga yinhlanzi na?
Kuzo zonk’ iziphepho
Kuzo zonk’ iziphambeko
Giya KaNdaba; kuvel’ isibindi
Indod’ emadodeni
Emelana lesiqhwag’ esinguGoliyathi
Ube yinkum’ enkangala
Ngomsidlana way’ ithumba
Lezinkul’ izinanakazana
Ubukhulu bazo bunganakiwe.
Ngokumankala kuhamba lugege
Akukhekhelez’ imiqanso
Akukhekhelez’ imehlelo
Ngolulodwa ngakwesokunxele,
Ngolulodwa ngakwesokudla
Siyofika kwelesithembiso
Indabankulu yisibindi lokuzimisela
Ukubekezela lesibindi
KubenguMtshazi loMtshakazi
Umusa lothando kube ligula
Elipheth’ amas’ amnandi
Ngolulodwa ngakwesonxele
Ngolulodwa ngakwesokudla
Siyofika kwelesithembiso
Halala halala! kaNdaba

Donatha Timothy Mlawuzi