Besingamathe lolimi
Singasibomndeni munye
Sihlanganiswa yizenzo
Ngokwelulekana kuhle
Umsebenzi sibambisana.
Akubuyelwa nganxanye kungemanzi,
Besiphikisana kutsh’ uthuli
Sidaz’ inkani size sivumelane
Ngoba besizwana sizwelana.

Usizi lenhlupheko kimi
Kuzwiwa kwaziwe nguwe kuqala
Kubonwa nguwe futhi
Ubusungiqinisa.
Ma ngingalali
Nguw’ obungimis’ isibindi.

Nxa ngisedakeni,
Ubusakh’ iqhinga lokungikhupha,
Ubulihlombe lami lokweyama
Bengingeke ngilale ngendlala
Amathumb’ am’ atshay’ imvokloklo
Wen’ukhona mngane.
Bengingeke!

Ubuyigcin’ imfihlo yami
Langempazam’ ungayisebenzisi njengesikhali,
Ubungaphahluki Sithulile
Namhla nje sengihlinzelw’ ezibini
Mngan’ ungijikele njengotshwala bujik’ esiswini
Kant’ ungumalum’ ephozisa.
Uyitshay’ emuva
Uyitshaye phambili
Ungixabanise lomkami
Usungixabanise labomakhelwane
Angilamuzi nje kungenxa yakho.

Usungene wanab’ egumeni lami.
Kawusibeki phans’ isinqe
Ucela ngam’ udle ngegama lami
Awu, kodwa mngane.
Bengikwethembile
Wakheth’ ukungiphoxa, Mpehlane.

Awu, kodwa mngane
Ithemba kalibulali
Lanxa beth’ isikhun’ esisodw’ asivuthi
Babuye bath’ izandla ziyagezana,
Mina sengiyoba ngusimayedwa njengelanga.

Sithembile Siqhoza
Zingizwanizinja