GIYA MTHWAKAZI

Nanzi njalo ezinye izimbongi esizithandayo njalo esesizijwayele. UNokubonga Mpofu laye uyalila ngeKhorona. UMartin Mlilo uthukuthele udl’ inja ngalokhu okubonwe ngabanengi kusenzakala kuyole iviki iqala, abomthetho behlukuluza odade abathile kwelinye lamalokitshi koBulawayo. Uyadubuka, uthi ‘Akuvumi Ngithule’. Wena-ke uthini?

IKHORONA

Wafika sazulu bengalindele abantu
Bekuzwa ngelikabathi bethi usesekhatshana
Useseyindumela usaziwa usengaphetsheya
Kolwandle

Wafika ungazange wazibika
Ungazange uqoqode
Wafika sasivunguzane esiphothulayo
Awuzange ukhuleke ufik’ emasangweni

Baphithizela abantu befaka imigoqo
Bavimbizel’ abantu ohulumende bebaphephisa kuwe
Angazi ngikutshayele ihlombe kumbe ngenyanye

Ubuye lobuhle lokubi
Ubuhle bakho yikuba uhlanganisile izimuli
Usivulile amehlo sabona ukuqakatheka
Kokulungisela ikusasa lethu

Usibonisile ukuba inhlakanipho yethu ayisilutho
Ngoba sehlukile ukuziphephisa kuwe
Ufundisile uthando lobuntu

Ngiphinde ngithi awumuhle
Bayaphela abantu ezindlini
Bebulawa yizihlobo akade bethi baphephe kizo
Abantwana bayahlukunyezwa mihla yonke

Kanti sithini ngawe
Wena udlala ucatshe
Kade bethi suhambile
Baphakamisa imigoqo bethi bakhulule abantu
Kanti ababuzanga elangeni
Watheleka watshiya bengelankani

Khorona ulochuku wena
Umubi awulaxolo wena
Udla insuku zonke kodwa awunoni
Awusuthi unjani?

Sesikhathele, ithemba alisekho
Asetshile amazwi ngokulila
Yikhorona lapha, yikhorona le
Jehova sivikele kulolulaka.

Nokubonga Mpofu