Lamhla silayo imbongi esake sadibana layo ekupheleni kuka-Agasti lonyaka, uNokubonga Mpofu. Yena-ke uqome ukukhuluma ngayo imbongi. Akesizwe lokho asichathekela khona ngobunguye bembongi. Ikanti, wena uthini? Uvumelana laye loba hatshi?  

IMBONGI

Abahayi bamabal’ abalobungcitshi
Ababumbi benkomo yomdaka
Abalondolozi bolimi
Babonga amakhos’ angaziwa
Amanye akhothama
Bababonge babateme
Njalo bancome

Imbong’ ihay’ engekho oyivumelayo
Amazwi ayo ajul’ enzikini yenhliziyo
Kanti yon’ ibongwa ngubani

Iyawabuth’ amabel’ achithekileyo
Ngobungcitshi bolimi
Imbong’ ivungula kuvele inguquko
Impucuko ivele isikhulumile
Phela yona ingumaguqula ngamazwi zwi

Nans’ isenz’ esitshwaqisayo
Lesisenzo sesithunuke sagubh’ ugqozi
Luvuke lwamis’ umhlonga
Lavuk’ idlozi lokubangula ameva
Lakhuluma lalaya kwazwakala

Imbong’ ilondoloza ulimi lwethu
Lenhloli zakithi zaphunguka
Ngobungcitshi bolimi sesivuselelwe
Bath’ esihle asidleli
Imbong’ ithi siyadlela
Isihambile sisala silokhu siphakela

Imbong’ isungul’ ikhankase ngolimi
Ulimi lwayo lunambitheka lugobhozise
Uginy’ amath’ uphinde
Imbong’ ingakhuluma
Indaba yay’ iba segudwini

Ibiya ngothango lwengqondo
Njengendlu eguduliweyo
Oyizway’ aphothule khona
Amazw’ ayo aludondolo
Amazw’ ayo mahle
Ayakhelana, abekwe kuhle
Sengathi ludwendwe lwezinyoni

Imbong’ iyaqumbaqumba
Iqumbaqumb’ imicabango yomuntu
Incwebuzel’ imizwa yabantu
Yebo phela
Iyahaya
Iyacula
Iyatema
Iyabonga
Iyayaxwayisa

Ifana lendosakusa
Ememezel’ ukusa
Ilidlabuzane eligidisayo
Leculo lenjabulo
Injengamayez’ aletha izulu
Ilizwe lomel’ ukutemeleza kwayo
Ngolim’ olugelezayo lunonisiwe
Yephuca ngobugabaziPhakama mbongi kaMthwakazi!

Nokubonga Mpofu