GIYA MTHWAKAZI

Mthwakaz’ omuhlehle, kulezi insuku sihlezi manzonzo. Umhlaba wonke uyakhala ngesifo esesingene satshakaza sachithachitha satshayanisa abantu ngamakhanda. Kungene umkhuhlane weKhorona. Uyathanyela nje lapho ongene khona. Okubi yikuthi uthathelwana lula nje emoyeni wonalo esiwuphefumulayo kunye lekubeni abantu babe seduzane duzane. Akusaxhawulwana ezindaweni thile. Kwamanye amazwe abantu abasavunyela ukutshakala phandle kwemizi yabo. Izikolo zivaliwe. Akusayiwa emisebenzini loba emacaweni. Izindiza sezimisiwe ukuphapha zithwele bantu abayale lale ukuze ungamemetheki ngabo labo abayizihambi. Umnotho welizwe linye ngalinye lawo usuqhula ngoba abantu sebephila ngokuthenga izinto kwabanye kwamanye amazwe. Abezemithi bayaphithizela bazama ukudinga umuthi onganqoba lesisilo.
Nkosi yami! Lokhu kuswela imithandazo ngoba uMdali nguye yedwa owanelisa ukusinqoba lesisilo ngoba wazi konke, ubona konke, ulamandla wonke, njalo usendaweni zonke. Angasigadla kanye silalise umhlonga sitshabalale lesisilo. Emazweni amanengi akithi kwele-Afrika siyakuswela kakhulu ukungenela kweNkosi ngoba asilakho ukuzilungiselela esikubona kwamanye amazwe ukuze silwisane lalesisilo seKhorona. Njengakithi eZimbabwe, oDokotela abanengi baxotshwa. Lemithi ayikho ezibhedlela. Izolo lokhu, omunye wabantwabami ulaluke esibhedlela ilanga lonke, kusukela ekuseni kwaze kwahlwa, waze wabonwa ngudokotela omuphe umuthi ngehola letshumi kuhlwile. Hawu! Kuyini nje lokho batayi! Imbongi zithini ngalesisilo?
Lamhla silayo imbongi yethu uPerfect Ncube eloba ngaso lesisilo. Uthi yimpi esibhekane layo. Bala uzizwele ukuthi uthini.

IMPI YEKHORONA

Nant’ ibutho lihlomile
Lihlasel’ emin langabe sekuhlwile
Kweziny’ indawo selihlasele
Yisilil’ abantu sebephelile
Eleth’ ibutho labodokotela selehlulekile
Izikhali ezibukhali zonke ziphecile.

Ibutho lekhorona lihlasela wonk’ umuntu,
Kalifani lalel’ elengculaza
Inyon’ ezindiz’ emoyeni lingazigadi
Lingaqal’ ukuya phetsheya
Ngoba lizazokhel’ amalahl’ ekhanda
Fun’ ibutho elilomfutho lilihlasele.

Kunamuhla sihleli manzonzo
Sisesab’ ukuwufulathela umhlab’ ohlabayo
Sesidlel’ egilweni sanyoni
Sisesab’ ukufa sigongodwa samgaxa yilelibutho,
Ukuf’ okubuhlungu singazendlalelanga

Ingenil’ impi gogo khulu
Isukil’ impi mama baba
Kodwa ngicela singagadli,
Ngoba kasilaz’ izikhal’ ezedlul’ ezesitha
Kasilandelen’ izixwayiso zabempilakahle,
Ikakhulu sigez’ izandl’ okuzwayo ngesepa
Singanyatheli laph’ okulamaxuku
Ake sizil’ ukuxhawulana sikunine
Val’ umlomo lowo ukhwehlela!
Vikel’ abakho ngivikel’ abami,
Ukuze singabhujiswa sonke.

Zihlob’ ezithandekayo,
Asilimuken’ ukuze lathi singahlaselwa
Ngiyakwazi silolukhul’ uvalo
Ngoba sekugcwalisek’ oNgcwel’ umbhalo
Ngicela lingen’ ezindlini lival’ izivalo
Lingalugxobi laph’ osekulempi khona

Limuka sithuthandini! Vus’ inkophe
Udingani kundizamtshin’ emhlophe?
Ungayihlokoz’ imamb’ isemlindini
Wena zihlalel’ ucocobis’ endlini
Ungazidonsel’ amanzi ngomsele
Ngoba kuyisizwe sonke esiyathwal’ umqhele

Perfect Ncube