Lamhlanje silaye uMartin Mlilo, imbongi esesiyejwayele. Uza ngesililo sikakhulu lamhlanje.  Ake sizwe ukuthi uthini umuntu omdala. Nxa usesemutsha, uyabe ungazi ukuthi uzafika kulesosigaba.  Ngakho akesizwe, yisililo sexhegu elidedesayo, kumbe njalo siyalimuka ngobunjalo bempilo. Giya mbongi kaMthwakazi!

Isililo Sikakhulu

Bengilesibindi sesilwan’ esiduna,
Ngigad’ inzomb’ ethanjiswayo
Ngingayifakang’ umkhala,
Ijah’ elimajaha mabili;
Namhlanje sengimgwilibana
Abafazi bathekezela ngami
Ezihlengeni zikaManzimhlophe
Yeka ukuguga!

Ngimunye bengilixhiba likaZwangendaba,
Inkunz’ entam’ imanxebanxeba
Eyaphendl’ indlel’ eyehlathini
Elene ngebhankala ngezimpondo;
Namhlanje sengimxhiliba
Sengiguge ngagugudeka
Sengibona kalufifi
Ingane zingilaxaza samafinyela
Sanyongo yenyathi

Izolo bengiqolotsha njengethole
Ngijanquka, nginyathela kuzwakale,
Izisinde ziyezwakala kuSozambayana
Ngibhong’ ebandla sangwenyama
Kukhithik’ umuhlwa;
Namhlanje sengiguge ngasubel’ umsila
Walingana lomsisila,
Kimi selingomtsha wendoda.
Akusihlahla saguga lamaxolo aso
Impi ibiphakwa
Ngivuk’ ugqozi ngiphos’ isijula
Ngikhoth’ igazi;
Namhlanje singibhinca njengomfazi
Yek’ ukuguga!

Benginguvela bahleke
Izintombi zimamatheka;
Namhlanje ngivela batshak’ amathe
Yek’ ukuguga
Namhlanje bangibiz’ umthakathi
Bathi nginuk’ imgcozo, inkiza lezanhlenhle
Yek’ ukuguga
Lemhlath’ isibuzan’ amavuko
Selingomtsha wendoda
Yek’ ukuguga!

Martin Mlilo