Nansi-ke enye intombi elobe amazwi alandelayo; kubizwa Abazalwane kuKhristu emsebenzini wabo wokwakha ukuthula lapho kuvuke ukulwa phecelezi kweleZansi Afrika. UDade lo uthi


Vukani bathandekayo sizincitshe ukudla

Silile eNkosini.
Wozani boMlamlankunzi,
Kubizwa thina!

Ngabethu esikhuluma ngabo –
Bangoni njalo bangoniwa!
Bangabulali njalo bangabulawa!
Bangahozi njalo bangahozwa!
Bangatshotshozeli njalo bangatshotshozelwa!

O Nkosi! Ake uwuqamuqamule
Lowo moya wempi!
Nkosi, tshiphisa la amafindo ezikhwili!
Nkosi, ngelakho siyasikhuza lesi siphepho!


Igazi kaliphole!
Owokuganga usibathele!
Ubudlwangudlwangu buqande!
Umhawu wenyele unyampe!
Ubugwelegwele buyangeke!
Izinhliziyo mazehle
Inhlabathi kayithule!
Ngabethu esikhuluma ngabo –
Bangoni njalo bangoniwa!
Bangabulali njalo bangabulawa!
Bangahozi njalo bangahozwa!
Bangatshotshozeli njalo bangatshotshozelwa!

Sibonokuhle Ndlovu Ncube elilela izwekazi le-Afrika3 September 2019; ekoBulawayo