GIYA MTHWAKAZILamhlanje ngiyathokoza ukubika ukuthi inkondlo bezijuluka, sezithuluka. Zinengi. Kukhomba ubunengi bezimbongi ezizingcwethi lokukhuthala kwazo ekulobeni izinkondlo. Okungithinte kakhulu yikuthola inkondlo kumntanethu omutsha kakhulu, oku Fomu 2 esikolo sangaphezulu. Igama lakhe lo omutsha nguTaboka Phahlana Dube. Kodwa injongo yesihloko sakhe lokuloba kwakhe kungathi ngumuntu osebone amakhisimusi amanengi. Ukutshelwa yikuncitshwa. Uzazizwela nxa esitsho ngomfutho njalo ngokuzimisela esithi, ‘Ngivumeleni’. Mthwakazi, ivokloklo! Lompululu!            Bakhona njalo abanye esesike sababona besiza lezabo. Bala uncinde iminwe ufunza ingqondo.

NGIVUMELENI

Ngivumeleni ngitsho angikhathazayo
Ngivumeleni ngitsho angihlukuluzayo
Ngikhuluma ngobandlululo
Ngikhuluma ngokhetho
Ngikhuluma ngokweyiswa lensoloNgikhuluma ngokukhahlamezayo

Hmmm, ngiyasola
Ngiyasola nginensolo
Nginensolo ngiyasola
Ngisola ukungikhangela kwenu
Ngisola ukuziphatha kwenu
Ngisola ukwenza kwenu
Ngivumeleni ngitsho angikhathazayo

Lingibona ngizimele lingihleke
Lingibone ngizihambela lingikhangele
Ngamehlo atsho okungangilungele
Ngilenzeni ukuze lingihlamukele?
Ngcono ngizihlalele ngakithi
Ngob’ isaga sithi,
Asikh’ esindlebende kwaso
Ngivumeleni ngitsho angihlabayo

Lithi ngiyisiqalekiso
Hatshi isibusiso
Yekan’ ukungikhangela ngelengulub’ iso
Ngob’ angizenzanga
Ukuthi ngibenje
Kodwa lokh’ akutsh’ ukuthi
Mina angisimuntu

Angisisilima ngob’ angilimekanga
Angisisigoga ngob’ angigogekanga
Lingiphelan’ amabizo engingawacelanga
Ngibuzani ngilitshel’ elingasilamanga

Wena bab’ ongasibaba
Utshumayela kuzwakal’ eMawaba
Uthi kawuthandan’ umhlaba
Konke lokhu kulihaba
Uthandana njani wen’ ungihlaba
Ngokuthuth’ intunda bebhekeneMina ngibhekene lokungifanele
Isikolo laso singilungele
Ngivumele ngizifundele
Ngifunde ukuzimela
Ngekel’ ukutshona ngizidlalela
Ukuze ngingaze ngakukhalela
Ngisithi wangenqabela
Ngivumeleni ngitsho angikhathazayo

Kuth’ ugiy’ usizw’ elikaSicoco
Kodw’ ucatsh’ usizw’ elikaSizo
Ngob’ uSizo elihlazo
Kanj’ umntwana nguScoco, hatsh’ uSizo
Pho lithini ngomntwan’ okhubazekileyo
Ukuthi yena kasimntwan’ olungileyo
Ngivumeleni ngitsho angilimazayo

Mneweth’ uzazisola
Wehluleka lokungiqhubel’ umlola
Kodw’ ubusungenqabela
Nxa lami sengizenzela

Dadeweth’ uyangikhathalela
Yonk’ into ngiyacela
Ngokuphangis’ uyangenzela
Lengub’ uyangendlalela
Inkos’ izakwenzela
Okuhle ngiyakutshela
Kodwa ngidedele ngizenzele
Ngifunde lami ngiziphilele
Ukuze ngingatshoni ngisith’ ungenzele

Mama othandekayo
MaNkath’ ozil’ inkatha
Ngaz’ ukuthi nguwe ongithandayo
Kubo bonk’ abangizondayo
Ngizothini mhla ugoqwayo
Selikuthe hluth’ elesabekayo
Yikho okungihlukumezayo lokhu.

Taboka Phahlana Dube