GIYA MTHWAKAZI

Nanzi-ke ezinye imbongi zakwenu engizethula kini lamhla. Ezinengi lamhla ziyabubula zisindwa yizigemegeme zalo umhlaba ohlabayo. Okwehlula amadoda kuyabikwa, ikanti injobo enhle ithungelwa ebandla. Bala uzizwele ngoba ukutshelwa yikuncitswa qotho. Cabanga ngabakutshoyo. Wena uthini?

SIYOPHEPHELA KUBANI?

Kwenzenjani?
Sengathi sokugoqwanyawo
Zaphela izizwe ngemikhuhlane
Imikhuhlan’ engekaphekiyo
Efika ithanyele nje
Bayakhala, yizililo ezingapheliyo
Kekho onganceda omunye

Konakale ngaphi bo?
Uph’ uSomandla nxa kunje
Kuqale kusachithwa igazi
Sathi, yebo sikubonile

Yangena yona le abathi
Yi-ebola, baphel’ abantu
Bechitheka nje besifa
Sampukan’ eziwel’ echagweni

Zinsuku zokucina na?
Yizo lezizibonakaliso na
Yikupheleliswa kwemibhalo
Eyalotshwa encwadini engcwele na?

Ufikile usayikloni Idai
Watshiy’ abantu bekhakhamele
Bengazi ukuba baqonde kuphi

Ziyakhala ezimathosi izizwe
Ngayo ikhorona vayirasi
Esivuke uTshaka emphakathini

Abantu abasakwaz’ ukuxhawulana
Abantu sebevalelwe phakathi
Izikolo zivaliwe lemisebenzi yamiswa

Lamazwe athenjiw’ ayaqhaqhazela
Ngoba bengaz’ ukuba benzeni
Imali ayisebenzi
Abaqeqetshileyo ngezemithi
Labo abakwazi bamatasatasa bedinga
Ngubani ozosikhipha kul’ inyakanyaka
Somandla sikhala kuwe.

Nokubonga Mpofu