Lamhlanje silembong entsha, intombi eqeqetsha eNUST, uSisanda Ncube, ekhuza esithi, Sono Sitha SikaThixo.  Asigiye layo imbongi kaMthwakazi!

Kuyinsindabaphenduli kugabha ingqondo
Zizamile izazi, bazama abephul’ amapenseli
Khepha kwalile ukuhlungula imvelaphi lesisusa sakho Sono
Bazamile ngobungcwethi lobungqongqotshe bomhlaba
Kodwa ngeke kufumaneke umsuka wakho Sono
Sono sitha sikaThixo, umubi uyesabeka

Ebungcweleni obukhona ezulwini kulapho wavela khona yebo?
Kuyadida ukuthi unga wavela njani endaweni ethobe kangaka
Bheka uThixo ekudaleni kwakhe umuntu wamenza wafana laye
Kodwa ngenxa yakho Sono umuntu ugugudekile waguga
Maye Sono, sitha sikayise woluntu
Sono umubi sitha sikaThixo

Ekungeneni kwakho Sono uluntu lubhekane lemikhuhlane lokufa
Zisele intandane
Basele abafelwa labafelwakazi ngenxa yakho Sono
UThixo ubemdalile umuntu ukuba abe lempilakahle lenjabulo
Khepha konke lokh’ usukukhukhule Sono
Awu Sono, umubi uyesabeka
Balele emathaleni abenkosi behluleka lokuvula umlomo
Abanye behluleka lasibi sokuvuka ngenxa yemikhuhlane
Konke kungenxa yakho Sono

UThixo ubemdalile umuntu wamupha inhliziyo ethambileyo
Ekwaziyo ukugobela intando yakhe
Weza wena mashushu waba sengqondweni yomuntu
Waphenduka waba nguntando kayiphikiswa
Umpondo kayintshintshwa
Umuntu kasakwazi ukuthobela uMdali wakhe ngenxa yakho
Bheka ubehlukanisile ubuso bukaThixo lobomuntu
Maye Sono, sitha sikaThixo!

Tokolo themba amathunzi ayemuka
Akusensuku zatshwala Sono uzatshabalaliswa
Impilakahle lentokozo kuzabuyiselwa
Uyeza uThixo uzakuqeda du!
Phinde kubekhona ukuhlupheka
Phinde sikubone ukugula
Sono sitha sikaThixo, zibaliwe ezakho!

Sisanda Ncube