Buyini ubungane?
Buvele buqale ngaphi?
Busungulwe ngubani?
Icandwe ngubani indlela yabo?
Buhlanganiswa yini?

Izakhamizi zidlelana ngokwazana
Lobungane
Abatsha bayaqomisana
Ngobungane
Izizwe zizwisisana ngcono
Ngobungane
Abantu bahlala labangane bethuthukisana

Ubungane buhlanganiswa ngokuhle
Lokubi
Ubungane buhle buyimvelo
Yibo obusakhayo
Njalo obusiqinisayo ebunzimeni.

Mngane, butshoni ubungane kuwe?
Ukutshayelwa ucingo njalonje?
Ukubhalelana izincwadi?
Ukusebenza ndawonye?
Ukuphila ndawonye?

Ubungane obudingekayo ngobunjani?
Yikukhathazeka nxa ngikhathazekile
Ukutshelana amaqiniso
Ukwethembeka kukho konke esikwenzayo

Bengithi ngithembe wena
Bengithi ulihawu lami
Kanti ngingazi ngizigwaza ngowami
Umkhonto

Ngiziqhenya ngawe mngane
Kanti indlela iyaphela utshani
Ukungazi kufana lokufa
Abantu kade besazi silibhulugwe lebhanti
Namhlanje ngilenhloni
Ngoba sengiphenduke inhlekisa
Emphakathini
Ekhwapheni lami bengikufakile
Mngane wami
Ube ungunconyiwe, ngingakuthontisi
Imfihlo lobuyimi bengikuthululela wena
Bengincweba wena indlebe

Namhlanje ibizo lami liyingoma emlonyeni wakho
Namhlanje libhemisana ngami linathisane ngami
Bengithi ungumgane oqotho
Lutho.
Ube ungimunya umungula kuphela.

Okomuhlwa esigodweni nama kimi
Kanti uqonde ukungitshiya ngilugebhezi
Ginqi gonqo, uyaphendulela impilo

Mfowethu, Dadewethu
Qaphela abangane ophila labo
Ngabe ngabangane abaqotho yini?
Mhlawumbe zimpisi eziphangayo
Ezizembathise ezemvu izikhumba
Nanzelela bangakutshayi ngemfe iphindiwe

Ubungane olabo buyakha loba buyabhidliza
Buthelelela uthando loba inzondo?
Buyahlanganisa loba buyahaza?
Buyapholisa loba buyalimaza?

Buyini ubungane kuwe?
Ziqhenye ube ngumngane oqotho
Onambithekayo
Umusa lothando kutholalakale kuwe.

Nokubonga Mpofu