GIYA MTHWAKAZI

Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezimbili. Ake sizwe ukuthi zona zithini.

UKUFA KUKAJESU

Wehla evela ezulwini
Watshiya ubukhosi bakhe
Wayiphila impilo yakhe
Yabonakala inkazimulo yakhe
Phakathi kwabantu
Ayesesondele amalanga akhe
Umsebenzi ayewulandile wawususemnyango

Wathatha abafundi bakhe
Baba lomkhosi wePhasika bendawonye
Wathatha isinkwa wahlephula
Wathi, “Lo, ngumzimba wami.”
Wathela lewayini wathi kubo,
“Leli ligazi lami.”
Wasebalaya wathi,
“Dlanini, linathe lingikhumbule.”

Ukufa kukaJesu kungenxa yesono
Esadalwa ngu-Adam lo-Eva
Kwakungelula kuJesu kodwa wathi,
“Ngabe inkezo le iyedlula,
Kodwa Baba, mayenziwe eyakh’ intando

Bamethes’ icala emsulwa
Wazithwal’ izono zethu
Bamkhafulela, bamklolodela, bamtshaya
Bamthuka, bethi kaphrofithe ukuba
Ngubani lowo omtshayayo
Watshaywa kabuhlungu wazimvivinya
Beluka umqhele wameva bamthwalisa
Bamethesa ihlazo lesiphambano

Wabethelwa emthini waseKhalvari
Lampompoza samfula igazi lakhe
Wahlatshwa ngomkhonto esiphangeni
Waphenduka waba yisinengiso kuYise
UYise wayifulathela iNdodana yakhe
Wangakwazi ukukhangela isono esikuyo

Nango ethi, “Kuphelile!”
Wagebis’ ikhanda wafa
Wahlatshwa ngomkhonto ohlangothini
Kwantshaza igazi lamanzi.
Dukuduku, nanko umhlaba uzamazama
Nanko amatshe eqephuka
Nanko amadwala eqhaqhazel’ eqhezuka
Nanko umhlab’ uvuleka
Kwabamnyama kusemini
Ilanga lafiphala lafihlakala
Ukukhanya kwasitha yibumnyama
Ilembu lethempeli laqhezuka phakathi
Amathuna vulekiyani

Ngokufa kwakhe sanqotshwa isono
UJesu waba ngumhlatshelo owamukelekayo
KuYise ezulwini uSomandla
Ngokufa kwakhe sithole insindiso
Ngokubethelwa kwakhe sithole ukuphila
Ngokufa kwakhe esuliwe amacala ethu,
Siyabonga Ngonyama yomndeni wakwaJuda!

Nokubonga Mpofu