Umkhosi WeLanga Le-Afrika

Kulonaleli iviki ngoMvulo mhlaka 25, abantu bonke ezwenikazi le-Afrika bebethakazelela ukumanyana lobunye babantu bonke be-Afrika. Lilanga lokukhumbula amaqhawe lamaqhawekazi e-Afrika ayiwo asungula ukuzimisela kokuthi amazwe wonke la abe lenkululeko yokuzimela wodwa engagqilazwa ngabantu bokuza ababezohuquluza umnotho wezwekazi. Ngalonaleli langa kumatshumi amahlanu lesikhombisa eminyaka eseyadlulayo, kulapho okwasungulwa khona iNhlanganiso yaMazwekazi e-Afrika okulamhla asethiwa yiNhlanganiso ye-Afrika. Kunengi amazwe onke emanyene asakuphumelelisayo kwezepolithiki, ezomnotho, ezemfundo lempilakahle yoluntu, lokubusa, lobanje ummango ulokhu umude.

Ake sizwe umzamo kaNokubonga Mpofu mayelana lalelilanga. Sibonga khonalokho ukuthi abantu abatsha bazi ngalelilanga bakhulumisane ngezinto ezilukhuni okumele baziqaphele ukuze izizalwane ze-Afrika zingaqhubeki zisiba yizigqili zamanye amazwe njalo zisalela emuva. Muntu omutsha, vuka! Phitsheka lawe ngalokho okuzasiza abakwenu lesizwe sakwenu!

UMKHOSI WELANGA LE-AFRIKA

Ngimatasatasa nxa ngikhumbula lelilanga
Umkhosi welanga le-Afrika.
Ubuso bami ngobudaliweyo obusibukiso
Ngiyaziqhenya ngokuba ngonsundu
Iso lami ngelomphefumulo
Ngivumeleni ngiziqakise ngokuba ngonsundu.

Ngalelilanga sikhumbula ukukhululwa kwethu
Abansundu bakhululiwe esandleni sabahuquluzi
Ngiyaziqhenya ngokuba ngumuntu onsundu
Ibala lami limnyama sengathi litshongololo.

Ngingonsundu olondoloza amasiko ethu
Ngilondoloza ilifa labokhokho bethu
Ngithapha imfundo yobuntu bethu
Imfundo engenza umuntu olubuntu.

Ngiziqhenya ngokuba ngonsundu
Ngoba sifundiswa ukubambana njengezizwe
Lilanga lapho sijabula ngobuyithi bethu
Ngiyaziqhenya ngokuba ngonsundu.
Ngoba imibuso ingeyethu.

Ngiyaziqhenya nge-Afrika elemfundiso
Yimfundiso yemisebenzi yezandla
Ngize ngikwazi ukuziphandela
Ngithokoze ngempucuko yethu.

Ngiyaziqhenya ngokuba ngowe-Afrika
Kulapho engazalelwa khona
Kulapho okulele khona inkaba yami
Kulapho ubuyimi bami buphuma khona.

Ngiziqhenya ngawe Afrika
Lizwe labokhokho bethu
Elisekelwe ngobuntu bethu
Elakhiwe ngegazi lamaqhawe ethu.

Ngobuhle bemvelo
Izizwe ezinengi zibabaza ubuhle bakho
Uqukethe inoth’ ehahabelwa ngumhlaba wonke
Afrika, zwe lakithi, wen’ ongakhethi mhlobo
Wen’ olendim’ ezehlukeneyo ezilugugu.

Sigaba ngotshani lezihlahla ehlathini
Sibuke izinyoni zindiza le lale
Amakhaya ayakhiwe ngomdaka
Lapho izifuyo zidlana uboya.

Phakama Afrika!
Ngiyaziqhenya ngawe AFRIKA!

Nokubonga Mpofu