Kuviki elidlulileyo ngikhulumile ngenye yezimbongi ezisakhulayo, uMethembe Mathuthu owethula inkondlo yakhe elombuzo okusamele uMthwakazi awuphendule. Liyabuza ijaha lakoMathuthu lithi, uthuleleni uMthwakazi izinto zisonakala.  UMethembe Mathuthu ngumfundi esikolo seSizane lapho enza khona lezizifundo ze ‘A’ Level: Ndebele Language, Ndebele Literature, History leReligious Studies. Ake uzizwele ukuthi ligiya lisithini ijaha, ngoba ukutshelwa yikuncitshwa. Zizwele, ube usuphendula.

 

 

                      UTHULELENI MTHWAKAZI KANDABA?                

Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?
Uyibon’ engak’ indaba
Eqeda konk’ ukuthaba
Ngoba njengesihaqa gam’ iyababa
Futhi sezigcwele yonk’ indawo
Leziya nsaba
Injalo, njal’ iyahlaba
Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?


Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba
Lutshabalal’ ulimi?
Khonanje isizwe yisizwe ngolimi
Pho uzakuba yin’ ungasela limi?
Vuka Mthwakazi uhlom’ ungavumi
Ukuba lubulaw’ olwakh’ ulim’ umi
Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?


Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba
Kimi kuthi ngabe ngiyakhuluma
Ngoba lokuthula lakho kuyakhuluma
Ngolwam’ ulim’ angisoze ngavuma
Kumhlophe kumnyama
Ngawo wonk’ amandla
Ukuluqondisa ngizazama
Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?


Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba
Sebekhulum’ isgamujakala
Ulimi lwamazimu
Izolo bebesith’ uNtombi uzithwele
Namhlanje bathi, ‘Bamtshay’ ishoti!’
Izolo bebesith’ ubaba
Namhlanje bath’ itopi
Izolo bebesithi umama
Namhlanje bathi umasalu
Pho uthuleleni,
Uphila lezimungul’ ezikhulumayo

Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?


Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba
Buph’ ubuThwakazi bakho Mthwakazi?
Usulahle ulimi lweNkos’ uMzilikazi
Mthwakazi awusenguy’ uMthwakazi
Kodw’ usunguMuthwa ngob’ ungasela limi
Ngob’ usufelwe lulimi kwasal’ olulula
Njengosan’ olungamanzi
Olwakh’ ulimi aluseyil’ olwezazi
Obeluquketh’ ulwazi
Kodw’ oselukhona luzwis’ usizi
Yikho ngith’ uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?


Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba
Aluvuselelw’ ulimi
Sivuke njal’ isizwe
Imisakaz’ ayisakazwe
Izimbongi ngolimi lwakho
Zibhonge, zikhwaze
Imidlalo yesiNdebele idlalwe
Kuwo wonk’ amazwe
Abantwana bafundiswe,
Olimin’ olunxele baqondiswe
Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?


Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba
Uyibon’ engak’ indaba?
Hatshi nje indaba
Kodw’ indaba yezindaba
Kodw’ ungakhohlwa
Akugoba lingeqondiswe lingagoba
Uthuleleni Mthwakazi kaNdaba?


Methembe Mathuthu