AmaNdebele ayengabantu ababefuyile okuzwayo. Inkomo zazidlana uboya. Inyama iphekwa
ngomhluzi wenye, kukonyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Indoda yayiyindoda
ngenkomo zayo. Inkomo zazingumcebo loba umnotho wamaNdebele omqoka. Zaziqakathekile
kakhulu empilweni yamaNdebele okokuthi owayengelazo wayesembeswa ihlazo lobuyanga
ngakhelane labo, bamsisele ukuze enelise ukusengela abantwana lokuthi alimise. Ekuphileni
kwawo amaNdebele ayengabantu ababelobuciko obumangalisayo benanzelela indlela imfuyo
yawo eziphatha ngayo, abe esesakhela incezu zenkulumo zokwakha abantu kugudlwa iguma,
umuntu egcwigcwiza engathi bhadla, kanti etshaya inja engafihli umphini.
Ayethi elusile loba echakisile kumbe esevalele inkomo zawo amaNdebele, azibuke
inkomo aqaphela ukuthi inkomo zilomkhuba wokukhothana njalo aziphongukhotha ingqe yiphi
inkomo, kodwa zikhothana ngoba enye iqale ukukhotha le esiyikhotha layo. Athi
ngokunanzelela lumkhuba awuhambelanisa lempilo yawo ukuthi lasebantwini, usiza loba
uphathise lo okuphathisayo. Nxa ungumuntu ongahlanguli loba ukuphathisa abanye kunzima
ukuthi uthole usizo ebantwini. Kuba nzima. Inkomo ayiphongusukela ingqe yiphi inkomo
iyikhothe, kodwa ikhotha le layo eyikhothayo. Yikho-ke kwaqala inkulumo ethi, ‘Ikhotha
eyikhothayo.’
Isaga lesi esithi ikhotha eyikhothayo siyahambelana lezaga lezi, ‘Imikhombe iyenanana’,
lesithi ‘Izandla ziyagezana’ kunye lesithi ‘Ameva ayabangulana’. Enhlalweni kuqakathekile
ukuthi nxa ungumuntu uhlalisane kuhle labanye ngoba umuntu ulahlwa ngomakhelwane hatshi
yizihlobo, njalo omakhelwane lowakhelana labo yizo izihlobo zakho sibili. Lesi isaga siqinisa
njalo inkolo lombono wamaNdebele wokuthi umuntu ngumuntu ngabantu njalo sigcizelela
ukuqakatheka kokuthi abantu bahlalisane kuhle.

– Dr Eventhough Ndlovu