Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Nxa sisakhulumisana, siyaphila. Kuyabongeka. Impilo ayikho ezandleni zethu. Esasivumela ukuphefumula uMninimpilo, impilo iqhubekela phambili. Nanso isimemezelo esihle balobi bethu. Phuthumani, libalelwe kwabazamayo! Esalela muva ixhakalwa yizinja. Umlobi omuhle ngulo othatha ithuba ukuphenya lokuchwayisisa ngempilo abelane labanye ulwazi lwakhe.

ISIMEMEZELO KUBALOBI

Kulandela ukuqhamuka kwesifo seCovid-19 lemithetho yokumiswa ngxi kwezinto, nginxusa abalobi abafisa ukubhala izahluko ezizabumba ugwalo oluzahlolisisa impumela yeCovid-19 lemithetho yokumiswa ngxi kwezinto sikhangelane lendlela zokuphila zabantu be-Afrika. Isifiso sami yikuthi inengi lezahluko lezi zibe ngezilotshwe ngendimi zethu ze-Afrika. Loba kunjalo, ngizamukela izahluko ezimbalwa ezilotshwe ngesiNgisi. Mina ngikhethe ukuhlolisisa impumela yalesi isifo lemithetho yokumiswa ngxi kwezinto ngikhangelane lesiko lemikhuba yokuphathwa kwezimfa lemingcwabo emaNdebeleni. Labo abafisa ukuloba izahluko kumele bathumeze izifinqo zezahluko zabo (ama-abstract) ezilamabala angedluli angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu (250) ku-evennthough@yahoo.co.uk umhlaka 4 Nkwenkwezi 2020 engakedluli. Iziqondiso zabalobi zokulotshwa kwalezi izahluko zizathunyezelwa labo abalezifinqo zezahluko zabo ezizabe zamukelekile.
Sikhethe ukuthi silobe ngendimi zethu ngenjongo yokuthi siphathise ekuzithuthukiseni lokukhuthaza ukusetshenziswa kwazo njengalokhu kwethulwe esisekelweni sombuso selizwe ku-Isigaba 6 (3) (a), (b) lo 6 (4). Njengoba sigxile empilweni zabantu bakithi, sibhala ngabo, futhi sibhalela bona. Kuyinto enhle ukuthi sisebenzise indimi zabo abazizwisisa ngcono ekuqhubeni lincwayisiso. Lokhu kuzaphathisa kakhulu ukuthi bengeze ulwazi lwabo ngalesi isifo esiyindaba egudwini emhlabeni wonke jikelele. Njalo bazazwisisa okuthile ngawethu amasiko kokuphathelene lezimfa.
Enye injongo yethu yokukhetha ukuloba ngendimi zethu ngeyokuqhubekisela phambili umsebenzi omkhulu owaqalwa ngumuyi uDr Tommy Matshakayile Ndlovu onguye owasivulela indlela ngokuloba ithesis yakhe yeDPhil ngesiNdebele, ngessikhathi eseNyuvesithi yeZimbabwe (UZ). Lo ngumzamo wethu wokuvuthisa inkundla eyavulwa ngumuyi uNdlovu.
Thumela i-abstract yakho ku-eventhough@yahoo.co.uk umhlaka 4 Nkwenkwezi 2020 engakedluli.