Ngivumeleni ngivule inkundla ngokwethula amasu amqoka kubalobi abasacathula, lalabo asebezenzele igama. Yiwo la awokuqala okumele sizidle ngawo lapho sijulisa imicabango simisa ukuthi sizinikele ekulobeni imisebenzi yokuzibumbela.

1.       Okokuqala njalo okumqoka yikuthi, njengomlobi uzibuze imibuzo ebalulekileyo ethi:

a)     Ngibhalela bani? Siphi isigaba sabantu – Abantwana? Abatsha? Abadala? Izakhamizi jikelele?

b)     Ngijongeni? Iyini injongo ophezu kwayo?

c)      Kuyini okungivuse usinga lokuloba?


2.      Zibuze njalo ukuthi zizakuthini izingcitshi ezizabala umsebenzi wakho, njalo zikhangeleleni kubalobi ababhala imibhalo yokuzibumbela. Ngizagxila kabanzi kudaba lokuthi kuyini okukhangelelwe ngabacubunguli bemibhalo yokuzibumbela lapho becubungula imibhalo le. Mlobi, kumqoka ukuthi ulimuke ukuthi awubhaleli ukuzilibazisa lokukholisisa nje. Kunengi okwetheswa njengomthwalo emahlombe akho. Izingcitshi ezicubungula imibhalo yokuzibumbela ziqinisa ukuthi imibhalo yokuzibumbela kumele ibe lendima enkulu ezimpilweni zabantu njengoba ibukeza impilo njalo ijonge ukuqondisa lokufunzelela impilo. Ingcwethi ezibalisela uChinua Achebe emibhalweni yakhe egoqela ethi: Hopes and Impediments, Morning Yet on Creation Day loNgugi wa Thiongo kuBarrel of a Pen, Writers in Politics: A re-engagement with issues of Literature and Society, Moving the Centre loDecolonising the Mind,  loFlora  Veit Wild kuTeachers, Preachers and Non-believers: A Social History of Zimbabwean Literature lo-Okot P’Bitek ku-Artist the Ruler: Essays on Art and Culture loNdlovu-Matshakayile ku-Ukuhluzwa Kwamanoveli EsiNdebele; zikubeka sobala ukuthi umqondo wokubhala ngenjongo yokuzibhalela nje awulandawo kwele-Afrika. Ingcwethi lezi zithi umlobi ukhangelelwe ukuthi abe lendima enkulu ekubeni:  ngumlomo, abe lilihlo lezindlebe zikazulu. Ingcwethi lezi ziqinisa ukuthi umlobi uyafundisa, aluleke, axwayise, alimukise, akhuze, agoqe njalo afundise. Ngalokho-ke, nginxusa ukuthi kesiziphe isikhathi kule iviki sifunde lezi zingwalo nxa singazithola, sizwe ukuthi milandu bani esilayo njengabalobi.


Kusigaba esilandelayo, ngizakwehlukanisa umgogodla lamathambo, ngihlube indlubu ekhasini ngalolu udaba. Asehlukane udobha lezi zingwalo uzibalela, lokhu elokuzwa lingasuthisi.


(Umlobi nguDr Eventhough Ndlovu onguSenior Lecturer lomkhulu weDepartment ye-African Languages leLiterature e-University yeZimbabwe)