Indikimba ludwetshu loba isiqokoqela sendaba. Abanye njalo bathi yisifundo loba umbono omqoka oyiwo oveza injongo yomlobi. Kundatshana, indikimba ijwayele ukuba yinye ikanti inoveli ingaba lendikimba ezinengi (sub-themes). Indikimba zendatshana zona zilucezu lwempilo hatshi impilo kodwa zimele impilo ngokwayo. Abaqeqeshi bathi kulula kakhulu ukufundisa ngempilo usebenzisa indatshana ngoba umbiko uphanga ufike ngoba zona izindatshana zilomfutho zingumcijo. Indikimba ivezwa yizinto ezimbalwa ezigoqela lezi

  •  Isihloko sendatshana: sona kumele sikhethwe ngobuciko obukhulu ngoba siyiyo indatshana ngokwayo. Isihloko sihlala ekhanda lalo obalayo njalo ngaso sonke isikhathi obalayo udinga isihloko kugwalo. Kumele sibelokungenelana lezehlakalo. Isihloko sendatshana akumelanga sibeduma ngoba simele sidonse sifuqe lo obalayo ukuthi angene kundatshana abale.
  • Uvuthondaba: uvuthondaba lendlela umlobi asifikisa ngayo kulo kuyaphathisa ekuvezeni indikimba.
  • Abalingiswa: izifundo zivele zivezwa kusetshenziswa abalingiswa. Abalingiswa kumele bangenelane lalokho okujonge ukufundiswa. Kundatshana indikimba kayikho egcekeni. Kusamele obalayo ajulise ingqondo ukuze ananzelele indikimba yendatshana.