Ngiyakhuleka kini lina beSilo. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu. Namhla sixoxa lomlobi, uSilungile Nobuhle Dube.

MELULEKI SIBANDA (MS): Siyakwamukela mlobi wakithi. Ungubani, wazalwa nini njalo udabuka ngaphi?

SILUNGILE NOBUHLE DUBE (SND): NginguSilungile Nobuhle Dube. Ngazalwa mhla zilitshumi lasitshiyagalolunye kuNtulikazi ngo1979. Ngizalwa eTsholotsho, esigabeni seGcwalangamath’empukane, ngaphansi kukaMlisa uSikente, ongaphansi kwenduna uGampu. USobhuku wethu nguTiki Moyo.

MS: Siyabonga. Njengomlobi usulobe ezingaki izingwalo? Njalo, ngamafitshane, zimayelana lani izingwalo zakho?

SND: Sengilobe ugwalo olulodwa olulesihloko esithi: NGANGITHEMBILE. Ngiluphaphatshe lonyaka ngo2020, ngaphansi kweNkampani ethiwa Mhlaba Mkhulu Publishers. Ugwalo lumayelana lokuhlukumezeka kowesifazana endabeni yothando. Ngithemba uzadinga olwakho Vodloza uzibalele ngoba ukutshelwa yikuncitshwa.  

Zikhona lezinkondlo ezinhlanu esengizilobile. Ngifisa ukutshicilela ugwalo lwezinkondlo ngelinye ilanga. Ezinye zezihloko zezinkondlo zami zithi:

– Lwazindini Nzalo Yemfundo
– Gcin’ Ubuntombi Bakho
– Isiko lonsundu.

MS: Kuhle. Nginanzelela ukuba zonke zilotshwe ngesiNdebele. Kungani ukhathalela ukuloba ngesiNdebele?

SND: Ngiyaluthanda ulimi lwami lwebele ngaphandle kokuziqhenya ngalo. Ezindimini zonke ezikhona, yilo ulimi engiluzwisisa kakhulu. Ngibona kulomlandu wokululondoloza nanku siyabona luyatshabalala, abatsha abasathandi ukulukhuluma.

MS: Kuyazwakala sibili. Bukhona na ubunzima lezinkinga ohlangane lakho ekulobeni kwakho?

SND: Hatshi, ngingeze ngatsho ukuba ngihlangane lobunzima.  Konke kuhambe kuhle kakhulu. Bengibuza indlela kwabaphambili.

MS: Kuhle lokho. Pho, luyimalini ugwalo lwakho njalo lutholakala ngaphi? Njengomlobi walamhla, bangakuxhuma ngaphi abafisa ukukuxhasa?

SND:  Kungaba kuhle lokho. Ugwalo lwami lubiza R130 kuphela. Njalo, luyatholakala eSouth Africa: ECosmo City, eTembisa, eDiepsloot laseHilbrow. EZimbabwe, lutholakala ePumula South, koBulawayo.  ETsholotsho, lutholakala eJimila.

Abafisa ukuxhumana lami, ngiyatholakala ezinkundleni zokuxhumana:

Facebook: Makhwelintaba.

Email:  nobuhlemakhwelintaba01@gmail.com

Twitter: @nobuhlemakhwelintaba.

WhatsApp: +27 61 901 3110

Phone: +27 61 901 3110

MS: Ah, Siyabonga mlobi walamhla, Silungile kaDube. Mahlabezulu, nango umlobi walamhla. Siyathemba ukuthi lizamxhasa ukuze aqhubekele phambili ngesiphiwo sakhe sokudlala ngosiba.

Asihlanganeni lomunye njalo umlobi walamhla ngesikhathi esizayo.