Mazinyan’ esilo! Ngiyalibingelela, ngithemba ukuthi lisawadla anhlamvana. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu lokuphakamisa abalobi abatsha oluthi; UVODLOZA LOMLOBI WALAMHLA. Kuleliviki, sixoxa loZibusiso Lima.

MELULEKI SIBANDA (MS): Ungubani mlobi walamhla, njalo uzalwa ngaphi? Uzelwe nini?

ZIBUSISO LIMA (ZL): Mina nginguZibusiso Lima odabuka koFudu, eNkayi. Ngazalwa mhla zine kuMabasa, ngomnyaka ka1982.

MS: Usulobe ingwalo ezingaki, yiziphi? Njalo, ngamafitshane, zimayelana lani?

ZL: Lunye ugwalo engilulobe ngingedwa. Isihloko salo sithi: KODWA MAMA! Ngiqaphelisa ngobungozi bokuzala abantwana qede baphiwe izibongo ezingayisizabo. Mhla sebekhulile, baqala ukuhlupha sekudingeka isintu sakibo. Amaphutha enziwa ngabesifazana acina efaka abantwana enkathazweni.

Ngike ngaloba sibambisene labozakwethu ogwalweni lwezindatshana, olulesihloko esithi: IZIGIGABA ZAKWANDONGA ZIYADUMA. Lapho-ke ezimbili: oluthi, ‘Zehla Ezimaconsi’, kanye loluthi, ‘Zibukhipha Zibuthela’. Silandisa ngeziga ezenzakala eNingizimu Afrika, esizibona ngokuba yiziphepheli kweleZansi.

Ngaphinda ngaloba njalo eqoqweni lezinkondlo elilesihloko esithi: SIGIYA NGOLWETHU. Yonke imisebenzi le yethulwe ngaphansi kwenhlanganiso ethi; ‘ABALOBI BAKITHI’, engingomunye wabasunguli bayo. Kuseduze nje ukuba ngethule olunye ugwalo olulesihloko esithi: YEKA AMABHANGA ENHLIZIYO! Akusensuku zatshwala singethulanga iqoqo lezinkondlo, elilesihloko esithi: IZWI LEZIMBONGI, elihlelwe yiNkazimulo Yesizwe. Ngilezinkondlo ezinhlanu lapho.

MS: Kungani ukhathalela ukubhala ngesiNdebele kaLima?

ZL: Zimbili izizatho ezenza ngakhathalela ukuloba izingwalo ngolimi lwesiNdebele. Okokuqala, bengingumfundi omkhulu wezingwalo zabalobi abadala, ikakhulu oliqhawe lami ongasekhoyo, ubaba uNdabezinhle Sigogo. Okwesibili, ngananzelela indlela ulimi lwethu oselulimele ngayo ngenxa yokuqakathekisa izindimi zasemzini sikhohlwa olwethu. Yikho nje kwaba lokusungula inhlanganiso yabalobi ethi, ‘Abalobi Bakithi’, ngenhloso yokulondoloza ulimi oselutshabalala.

MS: Yibuphi ubunzima ohlangane labo ekubhaleni?

LZ: Kunzima ukuloba ingwalo ngesikhathi samanje, lapho inkampani ezinkulu ezidinda izingwalo zingasabasizi abalobi abasungulayo. Lokho sekwasiphoqa ukuthi siziphaphatshele sodwa ngaphandle koxhaso lwabahleli abaziwayo njalo abazingcitshi. Sihlangabezana lobunzima bemali eyaneleyo ukufeza izifiso zethu. Okunye njalo okusilimazayo njengabalobi abatsha yikuthi, abanengi abazelwe kule iminyaka kabasathandi ukufunda izingwalo nanko belibala ku- Fesibhuku. Lokhu kwenza izingwalo zingathengwa.

MS: Limqotho mfowethu. Pho, zitholakala ngaphi ingwalo zakho njalo ziyimalini? Abafisa ukuxhumana lawe, bakuthola ngaphi?

ZL: Ingwalo zami zibiza R130 kuphela. Ngiyatholakala ku:
Ucingo: +27 73 126 8684.
Facebook: LIMA ZIBUSISO.
Email: zibusisolima7@gmail.com.

MS: Hewu, kuhle wakwethu! Siyabonga ugqozi lofuqufuqu olalo mlobi wakithi. Nomakanjani, bazakuxhasa abantu bakithi.

Mthwakazi kaNdaba, lina elibahle okwehlumela elinunkule entwasa, nampa abalobi abatsha. Kasibaxhaseni, siqhubeke silondoloza ulimi lwethu lwabokhokho. Sizahlangana kwelizayo.