Zibandlela 2021Mnyak’ omutsha bathandekayo!Umnyaka ka2020 siwuphethe ngesibongo esikhulu, sibonga ukuthiiCovid19 yasigudla eceleni yasiceza kulolubhubhane. Sasingabuzangaelangeni. Lo umnyaka ka 2021 uqale ngesihluku esingakhulumekiyo.Loba kunjalo, impilo iyaqhubeka. Umsebenzi wethu lapha emhlabeniumele uqhubeke. Ukuguquka kwezinto ngesiphangiphangi  kugcizelelaukuthi kumele sinanzelele indimi zethu zingafi. Zinengi indimi esezafayoemhlabeni jikelele, abantu sebekhuluma ikakhulu iSingisi lezinyeezabanye. Nxa singananzelelanga zingafa lezakithi indimi. Lungafa lolimilwesiNdebele. Asikukhwabithi…