Kungabe kungasavamanga kulez’ insuku ukuzwa umuntu esebenzisa amagama athi ‘isala kutshelwa’ kumbe ‘umopho’, kodwa isaga esithi ‘Isala kutshelwa sibona ngomopho’ ngesinye sezaga ezivamileyo koMthwakazi, njalo esingaphelelwa ngumhluzi. Usizwa sisetshenziswa ngabadala, intsha hawu lasibi senjetshane. ‘Isala kutshelwa’ ngumuntu olenkani ongafuni kuqondiswa. ‘Umopho’ ligazi. Ngezinye indlela kumbe ngolimi lwanamuhla singathi ongalaleliyo ubona ngegazi. Kusitsho ukubana ongakhuzekiyo entweni…