Giya Mthwakazi

ASIXABEN’ ASIXOXE

GIYA MTHWAKAZI Nanzi-ke ezinye imbongi zakwenu engizethula kini lamhla. Ezinengi lamhla ziyabubula zisindwa yizigemegeme zalo umhlaba ohlabayo. Okwehlula amadoda kuyabikwa, ikanti injobo enhle ithungelwa ebandla. Bala uzizwele ngoba ukutshelwa yikuncitswa qotho. Cabanga ngabakutshoyo. Wena uthini? ASIXABEN’ ASIXOXE Asixox’ asixabene,Nxa usunxenx’ uhambela kude,Uth’ angixubaniseni?Ngixubhe ngani?Ukuth’ uxol’ ungaxakekiNgoba lami sengixaxekile,Nxa sesixakeka sonkePho nguban’ oyosal’ engaxakekiNgoba bekuyith’ ebesingaxakekanga!Laba…

READ MORE
Giya Mthwakazi

ITHUBA YILO LELI MBOKODO!

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Kulezi insuku siphezu kokulilizela kokuphela! Kuhle lokho. UMbimbitho yinyanga yokuphakamisa oMama. Umama yisiqokoqela empilweni. Ngake ngathi ngikhangela imibhalo ethile, kunye lezinkondlo ezilotshwa ngabantu, ngananzelela ukuthi akukhathalekile kumbe ngumuntu wesifazana kumbe owesilisa; abanengi bayaloba behalalisa ngaboMama. OBaba zinhloko, ngamakhanda yebo. Kodwa uMama nguye owondla ingane isesesiswini, ayiginqele ebubula ngomhelo, ayondle kusukela ilusane ize…

READ MORE