Nanku umbhalo wethu walamuhla othi, “Lindani! Qaphelani! Kalikwazi ukuthi sizafika nini lesosikhathi” uMakho 13:33.

Linda! Qaphela! Limuka! La ngamazwi axwayisayo. Ngamazwi athi, musa ukulala ukhohlwe. Ngamazwi athi musa ukulibala ukhohliseke. Ngamazwi alimukisayo ngoba kukhona okuzakwenzakala. Nxa owesifazana ezithwele, angezwa umhelo, kutsho ukuthi ingane isiseduze ukuzalwa. Ngakho uhle alungele ukufika kwayo ngokubona ukuthi usendaweni eqondileyo. Uyabe esebhalisile esibhedlela loba ekilinika lapho azabelethela khona. Uyabe sewathenga okuswelwa yingane, walungisa lesikhwama salezozinto. Omunye oleminwe uyabe seweluka izambatho ezifaneleyo ezengane. Umhlelo uthi usithi he, abe esiya esibhedlela loba lapho azabelethela khona.

Embhalweni wethu walamuhla sibona uJesu exwayisa abafundi bakhe ngokuthile. Babefisa ukwazi ukuthi bangakwazi njani babone ngani ukuthi sebesezikhathini zokucina, ezokuza kweNdodana kaNkulunkulu isizothatha abayo. UJesu uxwayisa ngezinto ezinengi okusafanele lamakholwa alamhlanje azilimuke. Uxwayisa ngalokhu:

  1. Loba kungaba lezibonakaliso zezimpi, ukuzamazama komhlaba, ukuhlamukelana, labakhohlisi, akumelanga siphiceke njalo silahlekiswe endleleni yakhe ngenxa yalezi zibonakaliso.
  2. Kufanele ivangeli litshunyayelwe lize lifinyelele zonke izizwe zomhlaba.
  3. Kumele sime ngqo okholweni lwethu singanyikinywa lutho.
  4. Kumele siphile ngokulunga  njengalokhu esikufundiswa elizwini.

Kukho konke ukuxwayisa uJesu simbona ephindaphinda amazwi lokulimukisa kusahluko lesi sika 13 kuMakho. Uthi,

“Qaphelani ukuze lingakhohliswa muntu” (ivesi 5).

  “Libohlala liqaphele!” (ivesi 9)

“Ngakho lilimuke; sengilitshelile konke ngaphambili” (ivesi 23)

“Lindani! Qaphelani! Kalikwazi ukuthi sizafika nini leso sikhathi” (ivesi 33)

“Engikutsho kini ngikutsho emuntwini wonke: Lindani!” (ivesi 37)

Mzalwane, musa ukuba yisiwula ugcike izindlebe phezu kokugcizelela okungaka. Wena lami kufanele sihlole izimpilo zethu singaze sajumeka singalindele. Kumele uzibuze lokhu: Uyamazi na uJesu njengeNkosi loMsindisi wakho? Uyalibala na ilizwi lakhe eBhayibhilini ukuze uphile ngeziqondiso zakhe? Uyakhuluma na leNkosi yakho ngomthandazo? Lungisa lamhla lapho osilela khona.

Qaphela! Okuluma indlebe ngowakho.

Barbara Nkala