Lamhla akesikhuthazane ngokuthi, amehlo akho ajonge ngaphi?

     Kanengi ngangizwe umuntu osekhulile esithi, “O, yaaa! Ukuguga ngamanyala!” Ukuguga akulanto enhle. Umzimba ubabuhlungu. Izinyama ziyatshwabhana, umuntu seyimixhele nje. Amadolo asebopha nko, umuntu usehamba etotoba. Amehlo asefiphele, indlebe sezibuthundu. Mhlawumbe lemlonyeni asengamabende wodwa. Onjalo umuzwa esesithi, “Nkosi, kungani ungangithathi?” Amehlo enhliziyo yakhe ayabe esejonge kwelinye ilizwe, lapho okulokuphumula khona.

     Loba umzimba uguga, kodwa inhliziyo, loba umuntu lo wangaphakathi yena kagugi. Ukutshikatshika ngenhlupho ezikhona emhlabeni kuyayihlukuluza ingqondo, idideke, ibune. Kuyamkhahlameza umuntu. Kodwa, umuntu wangaphakathi yena wala ephila, besekusithi amehlo enhliziyo ajonge okungabonwayo, okuyikho okumqoka empilweni. UMphostoli uPhawuli kwabaseKhorinte yesibili, isahluko 4, kumavesi ka 16 – 18, uthi: “Ngakho kasilahli themba. Lanxa ngaphandle sicikizeka, kodwa ngaphakathi senziwa sibe batsha izinsuku zonke.”

      Yebo kambe! Usuku lunye ngalunye luletha inguquko emzimbeni wami lo esiwubonayo ngamehlo uguquka, usiya ekuluphaleni. Kodwa umuntu wami wangaphakathi kagugi. UPhawuli uthi, ukuhlupheka kusilungiselela impilo enhle yentokozo kuNkulunkulu kwelizayo. Uthi, kulabo abakholiweyo kuNkulunkulu, konke ukuhlupheka okubakhona akusilutho nxa sikuqathanisa lenkazimulo ezayo. Ukutshikatshika ngokwesikhatshana nje, kusilungiselela ukubusiseka okungunaphakade. Kusafanele sikhuthazeke, sibe lekhangelelo elihle ngenxa yokholo esilalo, lethemba esilalo.

    KuloMama weMelika okwakuthiwa nguFanny Crosby. Wayelahlekelwe yikubona eyingane. Kodwa, uNkulunkulu wambusisa ngesipho esimangalisayo sobumbongi, lokuloba izingoma zokuhlabelela kudunyiswa uNkulunkulu. Waba nguMnali ebandleni lamaWisili. Embalini, uyazakala ngokuloba izingoma ezinengi esilokhu sizihlabela lalamuhla, sidumisa iNkosi uNkulunkulu. Bathi waloba izingoma ezingaphezu kwezinkulungwane eziyisificamibili. Ezinye zazo yilezi: ‘Mawungangidluli Jesu,’ ‘Yindaba Yami Neculo Lam’, Ukumdumisa UJehova’, ‘Ngitshel’ Indaba KaJesu’, ‘Esiphambanweni’, lezinye. Watshiya ilifa elimangalisayo kithi amaKhristu.

      Kuthiwa-ke, omunye umfundisi wayemkhangela ngokumzwela okukhulu  uFanny Crosby, wasesithi, “Kuyadanisa ukuba uNkulunkulu kasakuphanga isipho sokubona, phezu kwezipho zonke lezi ezinye akupha zona.” Kuthiwa uMama lo, uFanny Crosby waphendula wathi, “Uyazi njani mzalwane, aluba ngangingaphiwa ithuba lokwenza isicelo esisodwa ekuzalweni kwami, ngangingacela ukuthi ngizalwe ngiyisiphofu, ukuze ngithi ngifika ezulwini, ubuso bokuqala engibubonayo bube yilobo obeNkosi loMsindisi wami.”  

           Aaaa! Ngamazwi amangalisayo la ephuma emlonyeni womuntu oyisiphofu, umuntu esimzwelayo, esicabanga ukuthi uyahawula. Ikanti-ke, onjengoFanny Crosby, wayebona esingakuboniyo, ngamehlo enhliziyo. Amehlo akhe ayejonge kuNkulunkulu. Wena-ke? Awakho amehlo ajonge ngaphi Mhlobo wami?

Asithandaze: Nkosi, ngisiza ekuphileni kwami ngingagxili ezintweni ezidlulayo, eziyabuna njengotshani, zikhithike njengamaluba. Yenza amehlo ami ajonge ezintweni ezeyeme elizwini lakho elingunaphakade. Amen.

Barbara Nkala 2019