KuHubo 19:7 sibala lokhu: “Umlayo weNkosi uphelele, uvuselela umphefumulo; imilayo yeNkosi iqinisile, ihlakaniphisa oyisithutha…” IHubo 119:103 sibala lokhu: “Amnandi kangaka amazwi akho emlonyeni wami, amnandi kulenyosi.” Akukho ukudla komphefumulo okuphilisayo okwedlula ilizwi leNkosi lemilayo Yayo. Liyaphilisa iLizwi leNkosi. Liyawuvuselela liwuqinise umphefumulo.

     Kambe sowake wabona umlizane exotshana lengane, ephethe umganu wokudla, ayifunze, intantalaze idlala? Loba esekhathele, wala eyilandela eyifunza. Kumbe sewake wabona ingane ibanjwa ngamandla ukuthi inathe umuthi? Iyabe iklabalala, irahe, iwufuqela le umuthi? Kwesinye isikhathi iwuchithe. Kumbe njalo sowake wahawula uzama ukufunza ogulayo umncenga ukuthi adle, ukuze athole amandla. Omunye ogulayo olamandla uyathola elabhulela khatshana isandla esimfunzayo, etshengisa lebusweni ukuba kakufuni ukudla. 

    Omunye njalo uyabe evele engaselalo iphango ngenxa yobuhlungu emzimbeni. Ikanti omunye yena osebangwa lenhlabathu uyabe engasenelisi khona ukuvula umlomo, axakwe ukuze umphungo uthelwe emlonyeni ugeleze ungene, loba omunye ungabe ujuluka uphuma emlonyeni.

   UMama loba umlizane uyabe ehluphekelani ebamba umntwana ngamandla ukuthi anathe umuthi? Uyabe uhluphekelani mhlobo wami ufunza isigulane singasakufuni ukudla? Yebo kambe, kukho konke lokhu kuyabe kukhathalelwa impilo. Lowo ofunzwayo uyathandeka. Kulokukhathalela ukuba adle aphile, loba anathe umuthi asile.

 Indaba yokuba lempilo iqakathekile. Kodwa okwedlula lokho, yikuba lempilo engunaphakade. Ukhona emulini olahlekileyo, ophila esonweni. Kusamele abangulwe ameva esono ukuze aphile. Ukhona ezihlotsheni ongafuniyo ukuzwa ngoJesu ophilisayo? Ugxile emadlozini lezinyangeni njalo kuhlala kuphekwa amatshwala okuthethela angapheliyo, kodwa izinto azilungi. Ukhona kubomakhelwana ongamaziyo uNkulunkulu njengeNkosi loMsindisi. Uyanyaza ngokholo lobuKhristu, kafuni kuzwa ngeBhayibhili. Kodwa kalayo injabulo. Kalakho ukuthula emoyeni. Unjengomuntu ofuye ithumba elitshikizayo. Msize alikhame athole ukuphumula.

   Abantu baswela ilizwi leNkosi ukuba baphile. Baphe lona, baphile. Ngiyavuma ukuthi akulula ukubamba umuntu ngamandla entweni angayifuniyo. Kodwa uthando lololuyana olokuthi owethu ogulayo adle aphile, yilo njalo okumele lukukhuthaze ukuthi uphikelele uzama ukumtshela ngoJesu iNkosi ephilisayo. Omunye angakuhleka usulu akuyangise. Nxa umthanda, phikelela. Mfunze ngelizwi likaNkulunkulu. Uzakubonga kwelinye ilanga, ngoba ilizwi leNkosi liyaphilisa. Lipha impilo engunaphakade.

Asithandaze
: Jesu, Wena uyiSinkwa sokuphila. Ngisiza ngazise wena zwi njengeNkosi loMsindisi wempilo yami. Ngisiza ngitshele abanye ngawe baphile labo. Amen.

Barbara Nkala