Dumisa uJehova, Osiz’ abantu bakhe; Dumisa uJehova, Nibonge umsa wakhe.
Dumisa uJehova, Ubaba neNdodana; Dumisa uJehova, NoMoya OyiNgcwele.

Imizila le yomibili yiziqendu ezimbili zokucina zengoma ethi ‘Dumisa UJehova’, eku-Amagama Okuhlabelela. Ngitshone ngiyihlabela ilanga lonke kuthangi. Umoya wami ube ugcwele ukubonga lendumiso. Ngithe ngibala AmaHubo ngathanda kakhulu ukuqala kweHubo 147:1. Uthi umhlabeleli, “Dumisani uJehova. Kuhle kangakanani ukuhlabela indumiso kuNkulunkulu wethu, kumnandi njalo kufanele ukumbonga.” Iziqeqetshi zeBhayibhili zithi iHubo leli laba yingoma yendumiso kuthakazelelwa ukuphenduka kwabantu bakoJuda ekuthunjweni. Babekade besekuhluphekeni izinhliziyo zabo zidangele zikhumbula kibo. UNkulunkulu ngomusa langamandla amakhulu wabavikela.
Kungani umphefumulo wami ube uphuphuma ngendumiso lokubonga? Kulezi insuku sesiphila sengathi siyizibotshwa kodwa ezivalelwe emizini yazo? Aseyisithupha amaviki impilo ingafani leyezolo lapho esasigcwala yonke indawo sisenza esikufunayo singagqize qhakala. Lamhla asisabuboni lobuhle babantu. Imilomo lamakhala kumele kuvalwe ngamalembu awokuvikela ukuba singahotshi igcikwane lekhorona vayirasi emoyeni, njalo lathi singatheleli abangelalo. Umoya wami uyaphuphuma ngokubonga loba singakatshelwa ukubana alisekho leligcikwane. Ngiyambonga uNkulunkulu nxa ngibalisa ukuba, kuwo wonke la amaviki, bengigcinakele, ngivikelekile. Angilawo lowo mkhuhlane. Labathandekayo bami abalawo. Siyathola isinkwa sansuku zonke. Loba abanye abathandekayo behlala kude siyenelisa ukukhulumisana ngezincingo insuku zonke. Siyezwa ukuba labo bagcinakele emuseni weNkosi.
Lamhla ngizwe ngendaba yomunye ukhulu emazweni, owayehlaselwe ngumkhuhlane. Waxhunywa isigxingi sokuphefumula umoya ohlanzekileyo okwelanga elilodwa. Wabangcono. Uthe ephuma esibhedlela kwathiwa uzamele ahlawulele isigxingo somoya, amakhulu amahlanu amadola eMelika. Bambona esebihla ukhulu. Bamduduza bethu uzahlawula kancane kancane. Kuthiwa ukhulu ngelivevezelayo wathi, “Hatshi, imali ayingihluphi. Ngizahlawula. Ngikhathazwa yikuthi nxa isigxingi somoya sibiza imali engako ilanga elilodwa zwi, pho uJehova ngizamhlawula ngani bengiphefumula umoya wakhe mahala iminyaka yonke le ngilokhu ngazalwayo?” Ingithintile kakhulu indaba le.
Yikho-ke umphefumulo wami uyaphuphuma ngengoma yokubonga lokudumisa ngokuphephisa, lokusiza, lokuvikela kukaJehova usuku ngosuku. Wena-ke? Umi ngaphi ngalesi sikhathi? Usizo lwakho luvela ngaphi? Mdumise umbonge uJehova, ukuze umoya wakho ugcwale intokozo lokuthula okuvela kuye. Kuhle, kumnandi njalo kufanele ukumdumisa lokumbonga.

Barbara Nkala

***

Sehlukana lapha lamhlanje Mthwakaz’ omuhle. Kuhle ukuba lawe kulesisigcawu. Ngesakho lawe. Khululeka sizwe ukuthi wena uthini. Awukho umqondo omkhulu, awukho omncane.
Sonke siselimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho lawe indima ngo2020.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala