UMUSA WANSUKU ZONKE

“Fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo, kuzakuthi esemdala kayikuphambuka kuyo” Izaga 22:6

Umama yinsika yomuzi. Nguye othwala ingane okwenyanga eziyisifica munwe munye. Nguye ohelelwayo. Nguye onakekela ingane ngakho konke. Nguye ofundisa ingane. Yikho nje kanenginengi uzwa abehlukeneyo, akukhathalekile kumbe ngowesilisa kumbe ngowesifazana besithi, “Ngiyilokhu engiyikho ngenxa kamama. Wayethandaza. Wangifundisa okuhle.” Akutsho ukuthi abanye abazali bona abanakekeli, abafundisi. Kodwa umama nguye owenza okumqoka. Ilizwi esilikhangeleyo lamhla lithi, “Fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo, kuzakuthi esemdala kayikuphambuka kuyo” Izaga 22:6

Abantwana kulezi insuku basithwalisa nzima njengabazali. Bayanatha. Bayabhema. Abanye sebephila ngezidakamizwa. Abazali abanengi bayakhala besithi abantwababo abalaleli. Abakhuzeki. Bakhetha eyabo indlela ebakhokhelela kokubi baphethe kubi. Abanye baphetha sebesezindaweni lapho okugcinwa khona amahlongandlebe. Abanye bayabotshwa sebenze ukuganga okuthile. Abanye njalo bacina bezibulala, okuzwisa ubuhlungu obuphindiweyo. Kodwa njengabazali, ikakhulu omama, kumele singadinwa yikubaguqela. Kumele silwe impi siphathiswa nguMoya ONgcwele ukuthi sibenyule emilonyeni yezilo ezifuna ukubadlavuza. Akulula. Kuthatha isineke, ukubekezela, ukuphikelela lokuzimisela. Yimpi elwiwa ngedolo ngoba lapho thina abantu esehluleka khona, uNkulunkulu othembekileyo uyenelisa.

Sengike ngabona abatsha asebenhlanhlathe batshiya imithetho abayifundiswayo ngabazali. Sengibone abazali betshikatshika bezama ukuba goba abantwana laba asebelahlekile. Abanengi abaphikelela bangadinwa bavuna okuhle. Liqinisekile ilizwi elithi umntwana ofundisiweyo, loba esenhlanhlathe wangena kwelimnyama igusu, kulesikhathi lapho ingqondo yakhe ebuyayo, njengendodana yolahleko, aqale ukukhumbula ekhaya. Ukhumbula imfundiso enhle eyayimakha, akhumbule uthando lomzali, akhanuke ukunakekelwa kwangekhaya, acine ephenduka. Ngakho umlandu umkhulu kithi abazali, ikakhulu omama. Asingadinwa ngokufundisa okuhle. Asingakhathali ngokuba yizibonelo ezinhle. Asiphikelele sibacelela umusa abantwabethu, abalungileyo kunye lasebelahlekile. UNkulunkulu uyezwa. Nguye owazi ukubaphendula beze ekhaya. Akuthi lalapho abasehlula khona abantwabethu siziduduze sisuthiseke ngokuthi sazama ukubafundisa indlela eqondileyo.

Barbara Nkala