Impilo yalamhla igcwele izinto lamazwi asimemezayo. Amanye athi, “Bona ubuhle balomuntu ofanekisiweyo. Kungenxa esebenzisa amafutha athile loba okuthile.” Ngamazwi ahugayo ukubana uthenge lawe ubemuhle kanjalo. Amanye njalo amazwi asikhombisa ukuba sithenge sidle ukudla okuthile yikhona sizaphila impilo ende, enhle, egcwele intokozo. Imicimbicimbi le ehugayo isenkalakatheni zamabhakani ezindleleni esihamba kuzo. Loba utshayela uyabona ubale lokho okukhangayo lokuhugayo. Amanye njalo asemaphephandabeni lezingwalweni, lemagwalibeni amakhulu. Ikanti amanye siwezwa njalo siwabone emisakazweni. Konke lokho kungubizabiza.   
    Kambe wonke lawo mazwi aklabalalayo edinga ukubana siwezwe aqinisekile na? Aqukethe izithembiso eziliqiniso na? Lapha kudinga ukuthi umuntu athole inhlakanipho lokuqedisisa ukuze akhethe kuhle. Kudinga ukuthi umuntu alalelisise, akwazi okuzamakha kumbusise, angamani abhudlukele nje.
Munye zwi umuntu othembekileyo, olithemba lamathemba. Kakhohlisi. Kaqambi manga. Uluthando. Izithembiso zakhe zingu ‘Yebo lo-Ameni!’ Sibona kuthiwa unguMalusi olungileyo olonda izimvu zakhe kuhle. Umbhalo uthi, “Kodwa ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindi wesango uyamvulela; lezimvu ziyalizwa ilizwi lakhe; uyazibiza ezakhe ngamabizo, aziholele phandle” uJohane 10:2, 3.  
     Wena uyalizwa na ilizwi loMalusi olungileyo? Uyamazi na? Uthi ezakhe izimvu ziyalazi elakhe ilizwi, njalo ziyamlandela. Wena ulandela waphi amazwi kuwola aklabalala esimemeza ukusa kwamalanga? Okulalelayo kuyayibusisa na impilo yakho?
Asilimuke njalo amazwi enkosi uSolomoni owaphiwa ukuhlakanipha okumangalisayo. Uyaxwayisa esithi, “Ukuhlakanipha kuyamemeza endleleni … kuyamemeza phezu kwemiduli … kusithi, Koze kube nini lithanda ubuthutha, lina zithutha na?” IZaga 2:20-22. Nxa sihugwa ngamazwi la asimemeza indawana yonke sehluleke ukukhetha ezincingweni zethu, kumaTV, kubangane abaphilela ukupepetsha umoya oyize leze lokunye okunjalo, sifana lazo lezozithutha ezitshiwoyo.   
    Hlakanipha mhlobo wami. Lalela ilizwi loMalusi olungileyo zwi uphile.                     
Barbara Nkala 


   ***

Lamhla sima lapha Mthwakaz’ omuhle! Siyafisa ukuzwa kuwe
ukuthi isigcawu lesi sikuthinta ngandlela bani. Siyalangatha
ukuzwa ukuthi eyakho imibono ithini ngoba ulawo umcabango ongasisiza ngawo. Siyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala