Umbhalo: “Lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni” uMathewu 7:24.

Kulenganekwane yesiNgisi eyayixoxwa ukufundisa abantwana ngokuhlakanipha. Kuthiwa kwakulengule ezintathu, zifuna ukwakha izindlu zazo. Eyokuqala yayadinga utshani yakha masinyane indlu yayo yaqeda. Yathokoza ukubana isilendlu. Eyesibili layo yadinga izigojwana yakha ngesikhekhekhe, yaqeda. Layo yajabula ukuba isilendlu yayo. Kwathi le eyesithathu yacabangisisa yabona kufanele yakhe indlu eqinileyo. Ngakho yatshaya izitina yazitshisa zaqina nko.Yasisakha indlu eqinileyo eyezitina.

          Kulowomnyaka kwakuleganyana elihluphayo. Lafika ezingulubeni selilambe kubi. Zabaleka izingulube zayacatsha ezindlini zazo. Lasuka iganyane laqonda endlini yotshani lafika lafukuza layidobha ingulube layidlithidlithiza layiqeda. Laya kweyesibili eyezigogojwana lakhona lafika lathuza ladiliza leso sakhiwo. Layibamba laleyo ngulube layidla layiqeda. Iganyane lelo eliligovu lasuka lapho laqonda endlini yesithathu eyezitina. Lathuza, lazama ngawo wonke Amandla ukuyidiliza leyondlu ukuze lingene, kodwa yala ukudilika. Yayiqinile. Lazama ukuyingqikila ngekhanda, kodwa yilo elacina lisizwa ubuhlungu. Abantwana bafunda lapho isifundo esikhulu sokubana ukuhlakanipha yikwenza isakhiwo, loba isivikelo esiqinileyo, esingadiliki lula.

          UJesu wathi efundisa abafundi bakhe wathi, “… lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni” uMathewu 7:24. Ukwakha edwaleni kutsho ukuba umuntu azwe lapha elaywa loba exwayiswa loba efundiswa okuqondileyo. Ngumuntu olalelisisayo abe esesenza lokho akulayiweyo. Ngumuntu ocabanga ngempilo yakhe akhethe ukwenza okuhle okuqondileyo. Yikho lokho ukwakhela edwaleni. Yikuhlakanipha. Nxa sezifika izivunguzane zempilo, inhlupho ezahlukeneyo, zimtshiya  elokhu enguye ngoba ebambelele ezwini leNKosi  ethembekileyo. Kadilizwa lula ngabahlebayo, loba yikugulelwa, loba yikuphi ukulahlekelwa lokufelwa. Loba ehlukuluzeka, usala emi eqinile eNkosini lasemandleni ayo amakhulu.

          Eyakho indlu yakomoya yakhiwe ngani? Ilesisekelo esinjani? Lalela ilizwi leNkosi,  wenze. Uzakuba lakho ukuma uphumelele.

 Phepha kokubi ngokubambelela elizwini leNkosi uJesu, iDwala eliqinileyo.

Barbara Nkala