Ku 1 USamuyeli 25:10, 11 sibala amazwi la. “Kwathi abantu bakaDavida sebefikile, bamnika uNabhali umbiko lo ngebizo likaDavida. Emva kwalokho balinda. UNabhali waphendula izinceku zikaDavida wathi, “Ungubani uDavida lowo? Ingubani indodana kaJese leyo na? Ngalezinsuku izinceku ezinengi ziyawabalekela amakhosi azo. Kungani kumele ngithathe isinkwa sami lamanzi, lenyama engiyihlabele abagundi bami, nginike abantu engingazi lapho abavela khona?”

La ngamazwi akhulunywa nguNabhali, amazwi atshengisa ukudelela okukhulu lokungabongi. UNabhali utsho lawo mazwi nje ngumuntu owayeke wasizwa nguDavida, yena labantu bakhe. UDavida wayebasize ngokuba ngumvikeli wabo kokubi besemangweni, ekugundeni izimvu. Kodwa uNabhali simbona ebonga ngokunyaza edelela kabi. Njalo, kumbe wayedakiwe, wenza sengathi kakaze nje azwe ngoDavida. Nxa ubala amazwi kaNabhali eyisayo atshengisa ukungakhathali, uyethuka uvale umlomo ngesandla. UNabhali wayeyisithutha sendoda. Kuthiwa lebizo lakhe lalikhomba khonalokho ukuba yisiwula. Banengi abanjalo. Umakhelwana ngimboleka umtshina wami wokuquma utshani, awusebenzise konke lamafutha engiwathelileyo. Mina ngithi sengiseboleka isigelo sokujuqa ingatsha ezinabayo zezihlahlana ale ukungeboleka athi ngizamthundubezela isigelo sakhe. Hawu!

Ukungabongi yimvama. Kutshengisa ubuthutha obumangalisayo. Akukho okuhle ngalokhu ngoba kusasa umuntu uyaluswela usizo. Kwenye njalo indaba sibona esinye isithutha somuntu. Le yindaba yamathalenta, lapho esibona indodathile igcinisa imali kuzisebenzi zayo ingakathathi uhambo. Kuthiwa yapha izipho zamathalenta ezahlukeneyo; amahlanu, amathathu lelilodwa kusisebenzi sokucina, zonke izipho zilingene amandla alezo zinceku. Izisebenzi ezimbili zasebenzisa lezozipho zazuza okunye okunengi. Kodwa indoda eyisiwula eyayiphiwe elilodwa ithalenta yasuka nje yayaligqibela. Isiphendukile indoda izisebenzi zaya kuyo ukuyipha lokho ezazikutshiyelwe sokulenzuzo phezulu.

“Kwasekusiza leyondoda eyayiphiwe ithalenta elilodwa. Yathi, ‘Mnumzana, bengikwazi ukuthi uyindoda elukhuni, evuna lapho engahlanyelanga khona njalo ibuthe lapho ingazange ihaze khona inhlanyelo. Yikho ngesaba ngasuka ngayafihla ithalenta lakho emhlabathini. Khangela, nanku okungokwakho.’ ” (uMathewu 25:24, 25)

Ake ubone impendulo le engelakubonga, engelanhlonipho, egcwele ukunyaza. Hawu, bantu. Kwakunani ukuba isisebenzi lesi sibonge ukuthenjwa ngethalenta elilodwa, silibuyisele ngokubonga? Ake uzwe amazwi aphuma emlonyeni waso lesisithutha? Lathi sinjalo. Asikwazi ukubonga. Siphiwa okuhle njalonje, kodwa imvama yikunyaza. Ngithola usizo olungangifanele, kodwa uzwe sengisithi bengivele ngingalucelanga. Ngiboleke ikhuba likamakhelwana, lephuke umphini ngibuyisele kunjalo. Uzazibonela yena umnikazi. Ngibolekwe ugwalo oluthile, lulahleke ezandleni zami. Ngitshengise ukungakhathali ngokuthi luntshontshiwe. Ayisimi engithume amasela. Hawu!

Kambe unguwe ungathini ngomuntu onje ongabongiyo? Kunjalo ngoThixo lo esimkhonzayo. Usenzela okunengi okuhle kakhulu, kodwa asikwazi ukubonga. Sivuka siphilile, Siyathola ukudla kwansuku zonke. Sigcinakele. Silayo imisebenzi. Abantwana bethu bondlekile. Ayisimandla ethu. Ayisilwazi lwethu. Ayisikwanelisa kwethu. Kumele simbonge olomusa kangaka. NguMdali loMlondi wethu omangalisayo.

Barbara Nkala