Siphila ezinsukwini ezinzima. Nyakenye, ngo2020 kuqala ukuvunguza isifo seCovid-19 sasingazi ukuba kungaqala unyaka ka2021 silokhu sikhona lesisifo. Khathesi sesadlula ingxenye yomnyaka, isifo siyakhukhula sidla amahabula. Bathi sesilethe eminye imikhokha emitsha. Kuthangi ngithenga ezitolo ngizwe ababili bezixoxela, lokhu indlebe iyisifebe:

Umfazi: Selihlatshiwe na lonakaMaDawu? 

Indoda: Hatshi mzala? Lina-ke?

Umfazi: Thina losekaBafana sesahlatshwa leyesibili. Kungcono liyehlatshwa mzala. Ubhubhane lolu luyaqothula, aludlali.

Indoda: Sihlutshwa ngamahemuhemu la esiwezwayo awokuthi njengabantu abansundu sesaqilwa kakhulu  ngabamhlophe, kwesinye isikhathi behlola ukusebenza kwemithi abayisungulayo ngokuyizama kithi abansundu kunye labanye ababadelelayo.

Umfazi: Lathi sakuzwa lokho lokunye okunenginengi okwakusenza sithikaze ukuhlatshwa. Kodwa kuthe sesivunguza ngendlela entsha lesisifo, kwabonakala ukuthi abangahlatshwanga sibathathela phezulu, njalo lokusila kwabo kusuka kube nzima. Kodwa laba asebahlatshwayo kuba nganeno, njalo bayaphepha. Kungcono liphuthume liyehlatshwa mzala. Njengoba lizwile nje ukuthi kobabomdala iphose yabhuqa bonke ikhorona. Kubuhlungu akukhulumeki lokhuyana. 

Ngisuke ngedlula ngatshiya isitsha indaba. Benginakana nje ukuthi mina sengahlatshwa ngaphiwa lekhadi elitshengisa lokho. Kuthangi besibala emaphephandabeni ukuthi  kuzakuba lesikhathi lapho okuzafunakala amakhadi atshengisa ukuthi umuntu wahlaba ukuze ayegada indiza loba ibhasi esiya kwamanye amazwe. Bathi lizafunakala ikhadi lelo loba incwajana etshengisa isimo somuntu ngokuhlatshwa ukuze angene ezitolo thile, loba emsebenzini, loba ezindaweni thile ezokudla lemaweteleni. Asikwazi kumbe yimiBhalo esigcwaliseka. 

Ngisuke ngakhumbula ukuthi kukhona okuqakatheke okwedlula lokhu okwekhadi loba incwajana ebonisa ukuba umuntu uhlatshiwe loba hatshi. Lokhu kuphathelene lencwadi yokuphila lapho okulotswa khona amagama omuntu munye ngamunye. IBhayibhili kunye labatshumayela ilizwi bayasilimukisa ngalokho. EBhayibhilini eliNgcwele siyatshelwa kanengana ukuthi munye ngamunye kumele amabizo ethu alotshwe encwadini yokuphila ezavulwa ekugoqweni komhlaba.  Umbhalo uthi, 

“Ngasengibona abafileyo, abancane labakhulu, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, kwasekuvulwa izincwadi. Kwavulwa enye incwadi, eyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa mayelana lalokho ababekwenzile okwakulotshwe ezincwadini  …  Uma umuntu ibizo lakhe lalitholakala lingalotshwanga encwadini yokuphila, wayephoselwa echibini lomlilo” ISambulo 20:12, 15.

Pho, ngabanjani abalamagama alotshwa encwadini yokuphila? Alotshelwani? Njengoba sitshunyayezwa njalonje, okukhulu yikuphenduka. Lokho yikufulathela zonke izenzo ezimbi, ukucela ukuthethelelwa izono zethu. Yikuzalwa kutsha. Kuthatha ukukholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uJesu uyiNkosi lokuvuma ngomlomo wakho ukuthi wakufela (KwabaseRoma 10:9). Yikho ukwamukela uJesu njengeNkosi loMsindisi wakho. Abanengi sesezwa sakholwa ukuba “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo” uJohane 3:16. Nxa usumvumile uJesu usukholiwe, ususindisiwe. Igama lakho selilotshiwe encwadini yokuphila. Sekuqakathekile ukuphila ngokulunga, ukumesaba uNkulunkulu lokugcina imiyalo yakhe. Lokhu kukhulu okwedlula ikhadi elibonisa ukuthi usuhlatshelwe ikhorona, lona elivikela kuphela umkhuhlane lo lokuthi ungawutheleli abanye.

Kambe elakho ibizo likhona na encwadini yokuphila? Nxa likhona thokoza ubonge. Nxa lingekho phenduka usindiswe ithuba lisekhona.

Asithandaze: Nkos Jesu, ngiyavuma ukuba ngiyisoni. Ngiyakholwa ukuba wafela izono zami, wavuka, lokuthi uyaphila ezulwini. Ngithethelela Nkosi ngibe ngowakho. Amen. 

Barbara Nkala