Ngesikhathi uJosefa, indodana kaJakhobe, u-Israyeli, eseGibhithe, kwaba lesikhathi lapho achasisa amaphupho kaFaro, iNkosi yaseGibhithe. UFaro wahle wambeka waba ngumphathi welizwe lonke laseGibhithe. Ngokuhlakanipha akuphiwa nguNkulunkulu, waqoqa izinqwaba lezinqwaba zamabele afakwa eziphaleni ezinengi. Sekulendlala eyamemetheka eGibhithe lakwamanye amazwe, uJosefa nguye owayengumphathi ethengisela abantu amabele.

Ukwenza kukaNkulunkulu kuyisimanga. Esengumfana abafowabo bamzondela ukuphupha amaphupho ayetshengisa bemkhothamela. Babecebe ukumbulala, kodwa bacina bemthengisela ama-Ishmayeli ayamthengisa eGibhithe njengesigqili. Nampo-ke sebebulawa yindlala, besiya eGibhithe ukuba bathenge amabele, baphephe. Isimanga, nampo sebemkhothamela, ngoba esengumbusi eGibhithe bengasamazi. Wacina eziveza kubo, kwalethwa loyise owayesaphila. Baphiwa indawo eGosheni, indawo enhle kakhulu eGibhithe lapho abafuya khona izifuyo zazalana zanda kakhulu. Yayivundile kakhulu ilungele isivuno esihle. Kuyamangalisa ukuthi uFaro wabapha leyo ndawo wathi, “… hlalisa uyilo labafowenu endaweni enhle kakhulu … eGosheni” uGenesisi 46:6.

Bagcinakala, bavikeleka abantwana baka-Israeli. UMbhalo uthi, ngesikhathi sezinhlupho ezawela amaGibhithe ngenxa yobulukhuni benhliziyo kaFaro, uNkulunkulu wathembisa ukuthi “… akuyikuba lemitshitshi yempukane khona (eGosheni). Ngakho uzakwazi (uFaro) ukuthi mina nginguNkulunkulu womhlaba wonke” ku-Eksodusi 8:22. Ziqhubeka inhlupho ezaba khona eGibhithe, uMbhalo uthi, “Indawo eyasilayo yiGosheni lapho okwakulabako-Israyeli khona” ku-Eksodusi 9:26.

  Lamhlanje, umhlaba wonke uhlaselwe ligciwane lesifo seKhorona. Akukaze kube lesifo esihlasela umhlaba wonke ngendlela eyethusa kangaka njalo eqhulula abantu njengalesi sifo esithanyela umhlaba wonke. Sekungani sihlaselwe luhlupho olunjengalezi ezazihlasela eGibhithe ngesikhathi sikaJosefa. Awukho umuthi wokwelapha. Pho, sophephelaphi? Elakithi ilizwe alilampahla zokuthi abezempilakahle bazivikele. Indumela lamhlanje zithi sebetirakile ngenxa yalokho. Lamalungiselelo okulwisana lesifo lesi awaqedakali.

Umthandazo wethu uthi, sengathi iNkosi ingasigcina sivikeleke sibe seGosheni. Kuphela siyamazi na uJesu njengeNkosi loMsindisi? Singabantwana beNkosi na? Mzalwane, phenduka usindiswe. Mazi lo owakufelayo. Mvume manje, akulonde uvikeleke ube seGosheni elingunaphakade. Asiceleni iNkosi isisize sibe seGosheni kule iGibhithe engumhlaba lo.

Barbara Nkala