Lamhla ngithe ake ngikuchathekele ngesibuko sami. Abanengi engiphila labo bayasazi isibuko sami.

      Sonke siyazama ukuzibuka ukubona langabe konke kulungile ngathi. Sibuka ubuso. Sibuke ukuthi kambe nga sigqoke kahle na? Sibuke ukuthi impahla esiyigqokileyo iyabukeka na, ihlanzekile na, ayitshwabhananga na? Sifisa abantu basikhangele ngelihlo elincomayo, elihloniphayo. Mina ngiyazama ukuzibuka kwesami isibuko lesi engizakutshela ngaso insuku zonke, njalo ilanga lonke. Ngiyamuzwa omunye esebabaza ukuthi kunga yikuzithanda bani lokho umuntu esetshona amehlo ethe nhlo esibukweni. Yisibuko esiyinqaba lesi Mzalwane.

     Nansi isibuko sami. SiseNcwadini. YiNcwadi eyinqaba. Isibuko engizibuka ngaso singamazwi atholakala eMbhalweni, kwabaseKhorinte iNcwadi yokuqala, esahlukweni sika 13. Yisahluko sonke nje, kodwa amatshothotshotho, lamabala angafanele ande ukubonakala siwananzelela kundima yesine kusiya kweyesificamibili. Indima le ithi:“Uthando luyabekezela, uthando lulomusa. Kalulamona, kaluzincomi, kaluzigqaji. Kalusiso siqholo, kaluzifuneli okwalo, kaluphangisi ukuthukuthela, kalubambeli zikhwili. Uthando kaluthokozeli okubi kodwa luthokozela iqiniso. Luhlezi luvikela, luhlezi lukholwa, luhlezi luthemba, luhlezi lubekezela.” 1 kwabaseKhorinte 13:4-7.       

  Yiso isibuko sami lesi. Ngithi yisibuko sami ngoba ngiye ngibuze ukuthi, “Kambe ngilomoya obekezelayo na kumbe ngilicaphucaphu? Ngilenhliziyo ekhukhumala njengonanane, ethanda ukuziqhenya kumbe njalo ngilomoya wokuzehlisa? Kulula ukukhukhumala nxa usenza kuhle, labaseduze lawe kunye labangakwazisisi kahle sebekufaza njalonje ngemikhizo ekubabazayo, ikuphakamisa, ikuncoma. Besengizibuza ukuthi kambe ngilakho ukwazi lokwazisa abanye abantu, kumbe kukho konke ngikhathalela mina, lokwami lobuyimi? Ngigcwele swi ngobuminamina lokuzifunela okusuthisa mina zwi? Ngingumuntu onjengenyoka enganyathelwa msila loba kuyimpambaniso; umuntu ogcina izikhwili ezingapheliyo; ophitsheka ngokuphindisela lapho akhubeke khona na? INcwadi isilaya ukuthi asingaphindiseli. Uthando luthokoza kuphela ngokuhle, okulobuqotho.

     Sisiyaphetha, ngiyazibuza ukuthi kambe ngiyazama ngamandla ami onke ukuvikela abanye ebubini? Ngiyabakhuthaza na ngethemba loPhezukonke loba kulobunzima? Ngiyakhuthaza ngokuphikelela lokuqinisela ekwenzeni okuhle na? Okunye kuyazameka, okunye njalo kulukhunyana. UNkulunkulu nguye uMsekeli omkhulu.

     Ngifisa ukucina ngamazwi oMphostoli uPhawuli eNcwadini le evesini lesificamibili athi, “Uthando alwehluleki.”

     Indaba yothando iyisibuko engizibuka ngaso, ngizibuza, nxa ngihlangana lalezizinto ebezibaliswa ngothando, empilweni. Wena-ke mzalwane?  Uma uzibuka kulesisibuko amazwi la akutshelani ngesimilo sakho lobunguwe bakho? Aluba ungumbalisi uzipha imiklomelo lapha ungaba lemingaki nxa kunye ngakunye ukumaka kuphelele etshumini?

     Amazwi la ayisibuko esihle kakhulu. Kumele sale sizama ukuphila ngothando lolu esitshelwa ngalo. Kwenza impilo ibe mnandi kithi lakulabo esiphila labo.  

     Asithandaze: Nkosi, nangu umntanakho ofisa ukuphila ngendlela yothando. Wena Nkulunkulu uluthando. Sifundise lathi sibe lalolothando esilukhuthazwa ngumuntu wakho uMphostoli uPhawuli. Amen.

Barbara Nkala