“Nxa lingalalelisisa ekutshoyo njalo lenze konke engikutshoyo, ngizakuba yisitha sezitha zenu… (u-Eksodisi 23:22). La ngamazwi afunzwa uMosi nguNkulunkulu ukubana awatshele abantwana bako-Israyeli. Kodwa ayakhuluma lakithi lamhlanje.

            Isitha sezitha zakho ngumngane wakho. Uyakuthanda. Uyakunakekela. Kathandi ukuba ukhahlanyezwe. Kathandi ukukubona udangele, udumazekile. Umi kwelakho icele njalo angabhekana layo ingozi ngqo ngoba efisa ukukuvikela.

            Zinengi izitha empilweni. Kungaba ngumuntu othile, isilo esithile, umumo othile loba indawo ethile. Kodwa, kanenginengi sasizwe abantu bebabaza besithi isitha somuntu ngumuntu. Yebo kambe. Ulakho ukuthi umuntu umethembe kakhulu; angabe engumfowenu, umngane, umakhelwana loba omunye nje elisebenza lonke. Kodwa asuke nje akwenzele isiga esingakutshiya ungelamathe. Kungaba njalo engumkakho, elafunga lonke phambi kwamahlabezulu ukuthi lofa lilahlane. Kodwa kuyadida kudanise ukuthola abanjalo ababekade bengamathe lolimi sebeyinja lengwe. Sasitsho-ke sithi sekungene umoya ongaqondanga phakathi kwabo. Umoya omubi lowo uvela kusathane, induna yayo yonke imimoya emibi.

            Usathane uyiso isitha sabantu esikhulu. Ulwa impi yokudiliza lokubulala umuntu. Impi yakhe yaqala ensimini yase-Edeni lapho akhohlisa khona u-Adamu lo-Eva. Lalamhla ukhona phakathi kwethu ukudiliza umuntu ngokumkhohlisa ngamanga. Umbhalo uyaxwayisa ngaye usithi, “Zithibeni, liqaphele. Isitha senu, uSathane, siyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla” (1 uPethro 5:8).

            Sengike ngabukela imifanekiso ephathelene lempilo yezinyamazana lapho okulezitha zazo. Ziqabuka sezibanjiwe zabulawa. Ezibanjwa lula kanengi yilezi ezisuka emhlambini zidle zodwa. Isilwane siyazingela, sinyonyobe, seqele isitha sisidlithize ngezingavula zamazinyo. Kunjalo lebantwini. Singatshakala sikhohlwe ukuthi sisemhlabeni ogcwele ububi, sizikhuphe emlayweni weNkosi uNkulunkulu, sizithola sesiyinyama yesitha esingusathane. Kuhle ukuphila ngomthetho weNkosi ngoba uyisivikelo esikhulu.

            UMosi elaya abantwana bako-Israyeli wabatshela ayekutshelwe nguNkulunkulu, ukuthi nxa belalelisisa okutshiwo yiNkosi, njalo benze ekutshoyo, yona-ke izakuba yisitha sezitha zabo (u-Eksodusi 23:22). YiNkosi eyayizabalwela ibavikele. Nxa ulesitha loba izitha ezikuhluphayo, ceba eNkosini. Itshele konke ungafihli lutho. Yona izakulwela.

Umthandazo: Ngiyabonga Nkosi ngoba uyisitha sezitha zami.

Barbara Nkala