Kulengoma esasiyihlabela kudala ethi,

“Kheth’ eyakho, kheth’ eyakho,
Ngob’ indlela zimbili;
Enye iya ekufeni
Enye iy’ ekuphileni.”

Khetha! Empilweni esiyiphilayo sihlezi singabakhethayo. Sikhetha okuhle, loba okubi. Sikhetha okungasisiza loba okungasilimaza. Kakho umuntu okhetha okubi loba okulimazayo ebona. Ukukhetha kuswela inhlakanipho lokunanzelela. Yinhlakanipho ephiwa nguNkulunkulu hatshi eyomhlaba. Yinhlakanipho eyokulalela unembeza, hatshi eyokuphongubhudlukela nje.
ENcwadini, siyatshelwa ngabantwana bako-Israyeli bedela uNkulunkulu, bengasathembekanga, sebesenza ukuxhwala lokungcolileyo phambi kobuso bakhe. Ukuganga kwabo kwakungehlukanga kulokhu esikubona lamuhla. Labakhokheli babo abanjengabaphrofethi labaphristi basebeprhofetha amanga aluhlaza. Umhlaba wawusuwonakele. Sibona uNkulunkulu exwayisa isizwana sakoBhenjamini esithi sibalekele ulaka oluzayo. Uthi, “Manini emahlanganweni emigwaqo likhangele; libuze izindledlana ezindala, libuze lapho okulendlela enhle khona, lihambe ngayo, lizathola ukuphumula kwemiphefumulo yenu”uJeremiya 6:16. Kodwa abaxwayisekanga lula. Bakhetha ezabo izindlela.
Lathi asehlukanga kulaba. Kulochuku ezweni. Ilizwi leNkosi alisalandelwa. Abantu babhukutsha phakathi kwezenzo ezitshengisa ukuthi abamesabi uNkulunkulu. Kulokuzondana, ukweyisana, inkohliso, ukucindezelwa, ukungananzani, ubuhwaba lobugovu, ubuqili, ukuswela, lobunye ububi. Imbali yezolo iyaziphinda. Kodwa uNkulunkulu wesihawu uhlezi ekhuza njalonje.
UMosi, umkhokheli omkhulu eNcwadini elaya ayebakhokhela abantwana bako-Israyeli, esezadlula emhlabeni, uthi: “Lamhuhla nginxusa izulu lomhlaba ukuba ngofakazi bami ukumelana lani ngisithi sengimise phambi kwenu ukuphila loba ukufa, izibusiso leziqalekiso. Khathesi zikhetheleni ukuphila, ukuze kuthi lina kanye labantwabenu libe lokuphila kanye lokuthi limthande uJehova uNkulunkulu wenu, lilalele ilizwi lakhe, libambelele liqine kuye, ngoba uJehova uyikuphila kwenu …” uDutheronomi 30:19, 20.
Wena-ke mhlobo wami? Ukhetha yiphi indlela? Ukhetha ukufa kumbe ukuphila? Umnyaka usaqala nje, khetha indlela ozayilandela ume kuyo, ungaphambuki. UJehova ukhona ukukusekela lokukuvikela. Khetha okupha impilo. Khetha izibusiso. Khetha ngenhlakanipho evela elizwini likaNkulunkulu.

Barbara Nkala
January 2020

***

Asehlukane lapha Mthwakaz’ omuhle! Siyafisa ukuzwa kuwe ukuthi isigcawu lesi sikuthinta ngandlela bani. Siyalangatha ukuzwa ukuthi eyakho imibono ithini ngoba ulawo umcabango ongasisiza ngawo. Siyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.

Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala