Bala uJohane 5:21-30
Funda ngekhanda: “Ngiqinisile ngithi lowo owezwayo amazwi ami amkholwe lowo ongithumileyo ulokuphila okungapheliyo njalo kazukulahlwa; usechaphile wasuka ekufeni waya ekuphileni (uJohane 5:24)

Impilo yisipho esimangalisayo esivela kuMdali, uNkulunkulu. Kodwa, yonke impilo ilesibanga. Umuntu kaphili okungapheliyo lapha emhlabeni. Omunye uphila okwemizuzwana nje, afe eyingane engakamunyi lakumunya. Omunye aphile aze athathe kumbe ende. Omunye njalo aphile aze akhokhobe, eseyisalukazi loba ixhegu. Izipho zesibanga sokuphila zahlukene.
Bakhona abakholwa ukuthi impilo yabo emnandi ilapha emhlabeni kuphela. Ngakho baphilela ukuzithokozisa lokukholisa. Abacabangi ngabanye abantu njalo abacabangi ngekusasa yabo sebedlule kulo umhlaba. Ukholo lwesiKhristu lusitshela ukuba ikhona impilo engunaphakade.
Isiqokoqela elizwini likaNkulunkulu sithi, uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela ngeNdodana yakhe  iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo” (uJohane 3:16). Lokhu akutsho ukuthi abayikufa bangcwatshwe. Sizwa iNkosi uJesu njalo esithi, “Ngiqinisile ngithi lowo owezwayo amazwi ami amkholwe lowo ongithumileyo ulokuphila okungapheliyo, njalo kazukulahlwa; usechaphile wasuka ekufeni waya ekuphileni (uJohane 5:24). Amazwi la ayasibonisa ukuthi okholwa kuJesu Khristu uyaphila okunaphakade. Ilizwi lithi, ofela eNkosini ulele. Kuyakuthi nxa icilongo lokucina likhala uKhristu esezothatha abakhe, abafileyo bavuswe baguqulwe
(1 kwabaseKhorinte 15:22). Yilabo abazaphila kokuphela bekhonza iNkosi uNkulunkulu. Ikhona impilo engunaphakade ngaphetsheya kwengcwaba. Ikanti bakhona abafileyo bengafanga. Umuntu ophila impilo engamaziyo njalo engamazisiyo uJesu Khristu, ngumuntu ofileyo loba ephila. Umbhalo uthi siyeza isikhathi lapho abafileyo bezalizwa ilizwi leNdodana kaNkulunkulu baphile (uJohane 5:25). Okholwayo eNdodaneni uthola ukuphila okungunaphakade.
Zihlole lamhlanje. Uyalazi na ilizwi leNKosi ephilisayo? Uphila kuJesu na? Thatha inyathelo lokholo khona manje ukuze uphile kokuphela. Owazi uJesu njengeNkosi loMsindisi ulungiselwe impilo engunaphakade.

Ikhona impilo ngaphetsheya kwengcwaba kulabo abazinikela kuJesu.