Ngci, ngci bo, iyatsho inhliziyo! Iyaphuphuma. Impompoza indumiso. Iyala ukuthula. Kungenxa yezinto zonke iNkosi engenzele zona lonyaka. Mina lemuli siphephile kuCovid-19. Umnyaka ka2020 ubelukhuni kakhulu ebantwini, kodwa angizange kengilale ngendlala. Sigcwele ukumangala emulini ukuthi asizange kesibanjwe ngamaflu lokukhwehlela inengi lethu. Kwakusithi nki emakhaleni lesifubeni, sikhonkothe sisakhonkotha sinatha imithi. Lonyaka, qha imikhuhlane leyo. UBaba uNkala ungene esibhedlela kabili e-opharethwa; mina ngingene kathathu. Kodwa, iNkosi isiphephisile sasila. Siyadumisa. Ngilengoma yami yokudumisa konke iNkosi esenzele khona. Ihlezi isemlonyeni wami.
     UMariya, unina kaJesu, wethekelwa yingilosi uGabhariyeli yambikela ukuthi uzakhulelwa azale indodana eyathiwa nguJesu, uMesiya, uMsindisi womhlaba wonke. Ingilosi yambingelela isithi ungothandiweyo weNkosi, lokuthi iNkosi ilaye. UMariya simbona ehlabela ingoma egcwele amazwi okudumisa lokubonga lokhu okumangalisayo ayekwenzelwe nguNkulunkulu. Uthi;
     “Umphefumulo wami uyayidumisa iNkosi lomoya wami uyathokoza
     kuNkulunkulu uMsindisi wami, ngokuba unanzile ubuphansi
     bencekukazi yakhe. Kusukela manje zonke izizukulwane zizakuthi
     ngibusisiwe, ngokuba uSomandla ungenzele izinto ezinkulu –
     lingcwele ibizo lakhe” uLukha 1:46-49.
NguMariya lo osezithwele ngoMsindisi womhlaba wonke yena ubeyintombi engumuntukazana nje, engaphumi emzini wezikhulu, kodwa owabantukazana nje abadelelekayo. Uyadumisa ngoba uphakanyisiwe ngoba eseyabizwa ngokuthi ungobusisekileyo. Haleluya!
     Kusahluko sinye sibona njalo uZekhariya, umphristi, omkakhe u- Elizabethi wayeyinyumba kodwa bathenjiswa ingane bona sebeluphele. Ngoba ethandabuzile ngombiko wengilosi eyafika kuye wenziwa waba yisimungulu. Kodwa, isithembiso sengane, uJohane umbhaphathizi, sagcwaliseka baba laye umntwana. Kulapho umlomo wakhe wavuleka lolimi lwatshwaphuluka waqala ukudumisa uNkulunkulu. Bamangala omakhelwana, uZekhariya wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele waphrofetha edumisa esithi,
     “Udume kalube seNkosini uNkulunkulu ka-Israyeli, ngokuba izile
     yazahlenga abantu bayo. Iphakamisile uphondo lwensindiso yethu
     endlini yenceku yayo uDavida …” uLukha 1:68, 69.
Besesibona esahlukweni sesibili, uJesu esezelwe izingilosi kunye lexuku lebandla lasezulwini lidumisa uNkulunkulu lisithi,
     “Inkazimulo kuNkulunkulu phezulu kwaphezulu, emhlabeni ukuthula
     ebantwini abathokozelwa nguye” uLukha 2:14.
Ngulowo lalowo wayelengoma yakhe yokudumisa. Ixuku lebandla kunye lezingolosi babeleyabo ingoma yokudumisa. Kwakulentokozo enkulu ngalokho uNkulunkulu ayesenzele khona. Asimdumiseni oPhezukonke. Mina ngilengoma yokudumisa. Wena-ke? Ithini eyakho ngalokho iNkosi ekwenzele khona? Bana lengoma yokudumisa oPhezukonke.
Barbara Nkala