Wayenothile. Ephila yedwa. Wayengakhathaleli muntu. Okwakhe kwakungokwakhe. Wayezidlela ezisuthela. Elengqondo ekhaliphileyo ekwaziyo ukulima iwatshaye amabele. Kwathike kwesinye isikhathi isivuno sakhe saba sikhulu kakhulu. Wabuka inotho yakhe le wazibuza ukuthi pho enzeni ngamabele wonke lawo. Wayesezitshela lokhu; “Ngizakudiliza iziphala zami, ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona amabele ami lempahla yami yonke.Besengisithi kumphefumulo wami: ‘Mphefumulo, ulempahla ezinengi ezibekelwe iminyaka eminengi. Phumula, udle, unathe, uthokoze’ ” uLukha 12: 18, 19.
Nxa ubala loba usizwa indaba le, ungaphose uthi, nansi indoda eyayikwazi ukulungiselela elakusasa. Kulezi insuku umhlaba wonke ukhala ngesifo esesingenile eseKhorona. Siyindaba esegudwini isifo lesi esiqale ukuthanyela izigulane kwelamaTshayina, sasuka nje salumatha samemetheka. Amazwe amanengi aphathekile ngamacebo okuthi benzeni ukuze bazivikele kulolulaka. Baphathekile ngamalungiselelo ehlukeneyo. Amazwe agoqe izandla nje sengathi awacabangi ngekusasa yawo sokungathi alesidensi lobuwula. Kuhle kakhulu ukulungiselela elakusasa lokuzivikela. Yikunakekela usapho lwelizwe ukuba luvikeleke luphile. Kodwa, umuntu lo esibala ngaye sekungathi wayengahlakaniphanga. Amalungiselo onke lawo ayewenza ayenakekela yena nje zwi. Wayengelani lomunye umuntu empilweni.
Sizwa iNkosi uNkulunkulu esithi emuntwini lo, “Hiya, wena siphukuphukundini! Ngabona lobubusuku umphefumulo wakho uzakubizwa. Phoke, izinto ozilungisileyo zizakuba ngezikabani na?” uLukha 12:20. Umuntu lo wafa engasazange aqalise ukukholisa inotho yakhe. Kambe umoya wakhe wemukeleka na kuNkulunkulu? Phela wayengumuntu oyisihwaba. Wayeligovu. Kusamele sixwaye ubugovu, siqaphele ubuhwaba. Siyezwa iNkosi ekucineni kwendaba isithi, kusafanele sizibekele inotho yasezulwini singabi ngabanothe lapha emhlabeni kuphela kodwa sinothe kuNkulunkulu.
Kuyini ukunotha kuNkulunkulu? Yikungaphiki ngokwemhlabeni kuphela ngoba kungokudlulayo. Kumele umuntu abe lobudlelwano obuhle leNkosi. Ukuphila ngezindlela zeNkosi lokwenza intando yeNkosi yilokhu ukuthi ngingabi yisihwaba, ngizinakekela mina zwi. Kusamele ngiqaphele ubuhwaba. Kusafanele nginakekele abanye abantu, ngibelomusa, ngisize abahluphekayo. Inotho enhle yile esebenza ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. Notha ngokwabelana labanye okuhle olakho. Uphe ngentokozo. Wenze omunye ohlulukelweyo abobotheke. Uvakatshele njalo uthandazele abagulayo labasosizini. Kunengi ongakwenza. Kuphela qaphela ubuhwaba!

Barbara Nkala

***

Kwanele okwalamhla Mthwakaz’ omuhle. Kuhle ukuncokola lawe kulesisigcawu. Ngesakho lawe. Khululeka sizwe ukuthi wena uthini. Awukho umqondo omkhulu, awukho omncane.
Sonke siselimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho lawe indima ngo2020.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala