Ikhona ingoma engiyithandayo kakhulu ku ‘Amagama Okuhlabelela’. Ikhorasi layo lithi,

Qhub’ Indaba KaJesu, Owangithanda,
Ngingakamazi, Qhub’ Indaba kaJesu’.

Indima engithinta kakhulu ngethi,

‘Bayaf’ abantu bengamazi,
Bekhala besindwa yizaphulo,
Masiphuthume sibephule,
Qhub’indaba kaJesu”.

Yingqobe enkulu eyesabekayo le! Thina sathandwa. Wasithanda singakamazi uNkulunkulu. Wasithanda singakamthandi njalo. Incwadi ithi, “Unkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo” kuJohane 3:16. Yinsindiso le ezonweni zethu. Luthando olungelamkhawulo lolu. Osethole insindiso, uba phakathi kokujabula. Yintokozo  enjengeyesibotshwa esikhululiweyo entolongweni. Inkululeko imnandi bo!

Kodwa nansi indaba. Ingoma ithi, “Qhub’ Indaba KaJesu.” Iyabalisa ukuthi osethole insindiso usethole ubomi beNkosi. Uselendawo ezulwini. Kodwa, kasuye wonke umuntu oya ezulwini. Bakhona abagalula mandla kweziphambeko zabo. Yayisuke ingethuse ingoma nxa isithi, “Masiphuthume sibephule!”  Babotshiwe ngamaketani kaSathani abagalula esonweni.

Abalwazi uthando lweNkosi uJesu. Abamazi uNkulunkulu uBaba wethu sonke. Baphakathi kokulibala ngamaluba amahle omhlaba angapheliyo. Kodwa amaluba wonke loba emahle kanjani isiphetho sawo yikukhithika. Ubathola besithi “Woza Friday, siyojabula!”, besiyacwila phakathi kwezidididi ezithokozisa inkanuko yenyama. Abayilaleli imithetho kaNkulunkulu, bahamba baphile ngezeluleko zababi, bame endleleni yezoni, bahlale badle labaklolodayo. Bathi bayaphila, kanti kuhamba izidumbu nje, bafile ezonweni.

Incwadi ithi, nxa sengisindisiwe, kufanele lami ngitshele abanye ngendabezinhle zeNkosi loMsindisi uJesu. Ngumlandu wami lami ukuba ngitshele omunye ngothando lukaBaba uNkulunkulu osezulwini. Angithi indaba ezimnandi ziyabelwana.

Kambe nxa ungabona umuntu esitsha esemlilweni ungayekela ukuzama ukucitsha lowo mlilo na? Loba ovuza igazi eliyiyona Mpilo ngoba elimele kubi, ungayekela na ukumbopha amanxeba lawo ukuze asinde? Kunjalo Mhlobo wami. Ophakathi kwesono ufana lomuntu olimele kubi osengozini yokuphelelwa ligazi afe, loba osengozini yokukhanzingwa ngumlilo afe, loba ingozi yokugalula. Ngumlandu wami lawe ukuba ngimenyule, aphephe.

Kufanele-ke wena lami siqhube indaba kaJesu. Yiyona njongo yomKhristu wonke le njengalokhu salaywa ukuthi, “Hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize ebizweni likaBaba, leleNdodana lelikaMoya oNgcwele” uMathewu 28:19.

Kambe bonke emulini yakwenu bayamazi na uJesu Khristu njengeNkosi loMsindisi? Emsebenzini wakho-ke? Esikolo ke? Omakhelwana ke? Asingesabi ukuqhuba indaba kaJesu. Singathatha inyathelo lokuqala lokufisa lokuzama ukutshela abanye ngothando lweNkosi, uMoya oNgcwele uzasipha amandla esiwaswelayo. Asingezake siphumelele ngawethu amandla lawethu amacebo.

Asithandaze: Nkosi, ngilapha. Ngithuma lami. Kodwa ngicela ukusizwa nguwe Moya oNgcwele kaBaba. Angilawo Amandla okwenza lokhu ungekho kimi. Ngihlomisa Nkosi ngiqhube indaba kaJesu. Amen.

Barbara Nkala