Thethelela Ngoba Wathethelelwa


UMUSA WANSUKU ZONKE

Kulengoma ku-Amagama Okuhlabelela esiyithanda kakhulu ebandleni lakithi, ekhuluma ngokukhangela uMsindisi wethu ebethelwa emthini. Asiphuthi ukuyihlabela ngezikhathi zokukhumbula lokho iNkosi uJesu asenzela khona eKhalvari, ikakhulu ngezikhathi zePhasika. Ivesi lesibili engomeni leyo lithi:

Yizwa ethi, Thethelela

Labababulali;

Abakwazi lokhu, Baba,

Abakwenze kimi.

Ngangiyihlabela le ingoma okweminyaka eminengi ngingazwisisi ukuthi, qotho, uJesu esebuhlungwini elenga esiphambabweni wacela uNkulunkulu uBaba ukuthi athethelele labo abaholela ekuthini abethelwe. Kambe? Ngibe sengiziduduza ngokuthi uJesu wayenguNkulunkulu. Yikho wakutsho lokho. Thina abantu akungeke kwenzeke lokho. Ngangilibala ukuthi wayethethe isimo somuntu loba wayenguNkulunkulu. Ngangikhohlwa ukubana kukho konke wayesitshengisa isibonelo esihle. Kwathi komunye umnyaka ngayalala esitokisini insuku ezimbili ngenxa yomzalwane engangimthanda kakhulu ngimazisa futhi. Kwaba lendaba eyenza waqamba amanga angingenisa phakathi kwalolohlupho sakusoma. Loba igqwetha lami kunye labemuli babethe ngingakhulumisani laye umzalwane, inhliziyo yami yakwala lokho ngoba ngifisa ukuzwisisa ukubana kungani wasuka wangidalela lolohlupho ngaleyondlela, yena engumuntu engangicabanga ukuba siyezwana. Kwasekutheni. Ngakho ngaphika inkani ngaya mbona ngabuza ukuthi kanti kwakutheni aze abumbe amanga angingenisa enkathazweni. Waxhamanda, wacina ekhuluma ize leze. Yangimangalisa impendulo yakhe, kodwa inhliziyo yami yabhodla, ngamzwela, ngaphuma emzini wakhe ngiphinda amazwi kaJesu owathi elenga esiphambanweni waba lakho ukuthi, ‘Baba, baxolele, ngokuba abakwazi abakwenzayo’ uLukha 23:34. 

Ngabe babekwazi ngeqiniso ukuthi ungubani impela abamemeza besithi kabethelwe, bakhetha ukuthi isela elinguBharaba likhululwe, babengasoze batshotshozele ukuba abulawe uMsindisi. Ngabe babesazi ukubana uzavuka ekufeni ukunqoba ukufa lesono, babezamphakamisa, bamthande, bamkhonze. Babezibona bemsulwa bona beyizoni. Babezibona behlakaniphile, ikanti izingqondo zabo zazifiphazekile. Babegcwele ubuwula lesono. Yikho kwathi mhlalokho ngisizwa impendulo kankosikazi lowo, ayaze yangicasula, ayaze yangizondisa. Ngamangala nje ukuthi kuyabe sekutheni umuntu esenza ubuwula obuphindiweyo, evala ububi ngobunye ububi. Kuyabe kutheni umuntu ezinaka yena ukuba amacala amlungele loba engenisa abamsulwa enkingeni. Mhlalokho ngawazizwisa amazwi kaJesu esithi bathethelelwe ngoba bengakwazi abakwenzayo. Ngasuka lapho sengikhululekile emoyeni, ngaxola.

Wena-ke? Ukhona na ombambele iqhubu, ongafuni kumxolela kokubi akwenza kuwe? Sibona isibonelo esihle kuJesu, onguye owasifundisa emthandazweni weNkosi ukuba sithethelele njengoba lathi sathethelelwa (uMathewu 6:12). UJesu walenga emthini ngenxa yezono zami lezakho. Wasifundisa njalo ukubana sithethelele kokuphela, singadinwa (UMathewu 18:22).  Ukuthethelela kuhle. Kubonisa uthando oluzikileyo. Kubonisa ukwesaba uNkulunkulu lokulonda imiyalo yakhe.  Kubonisa umoya ocwebileyo lenhliziyo elokuthula. Mzalwane, thethelela, ngoba lawe wathethelelwa.

Barbara Nkala