“Intombi epheleleyo izakhulelwa izale indodana, bayibize ngokuthi ngu-Imanuweli – okutsho ukuthi, uNkulunkulu ulathi” uMathewu 1:23.

Yebo, ibizo elithi Imanuweli litsho lokhu ukuba, uNkulunkulu ulathi. Yinduduzo enkulu kakhulu kithi thina abantu lokhu ukwazi ukubana uNkulunkulu ulathi. Ukhona lapho esikhona ngaso sonke isikhathi. Uhamba lathi. Silala laye, sivuke laye, sibuye sitshone laye. Asimboni-ke ngamehlo ethu la awenyama. Simbona ngamehlo okholo, amehlo akomoya. Yikho ebantwini abangelalo ukholo oluzikileyo uthola belokukhathazeka okukhulu ngenxa yezigigaba zempilo ezikhahlamezayo.  Ngiyacabanga nje ukuba kwakunjalo ngesikhathi ezazalwa uJesu. Ama-Israyeli ayekhangelele iNkosi eyayizakuza ukubephula phakathi kobunzima lezigemegeme ababegalula phakathi kwakho. Kusonaleso sikhathi, kwafika isimemezelo ebantwini. Yisimemezelo esavela sabaliswa ngabaphrofethi bendulo. UJesu engakazalwa, uMphrofethi u-Isaya wayethe, “Ngakho-ke uJehova yena ngokwakhe uzanika isibonakaliso: Intombi emsulwa izathatha isisu izale indodana ezayetha ibizo ithi ngu-Imanuweli” Isaya 7:14.

          UNkulunkulu nguBaba wethu osezulwini. Siyazi uyasinakekela. ENcwadini eNgcwele, ogwalweni lukaPhethro, siyakhuthazwa ngokuthi, “Yethulani  kuye konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela” 1 uPhethro 5:7. Banengi abazibuza baswele impendulo ukuthi usikhathalela njani singamboni ngamehlo enyama. UNkulunkulu ungumoya. AmaKhristu ahamba njalo aphile ngokholo, hatshi ngokubona ngamehlo. Njalonje asisodwa. UJesu esezabuyela ezulwini wakhuluma labafundi bakhe esithi, “Ngaphandle kokuthi ngihambe uMeluleki akayikuza kini; kodwa uma ngihamba, ngizamthuma kini” uJohane 16:7. Asisodwa. SiloNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Unguyena njalo othembisayo kanenginengi ukuba singesabi, siqine sime isibindi ngoba yena onguJehova uNkulunkulu wethu uzakuba lathi loba kungaphi lapho esiya khona (uJoshuwa 1:9b).

          Ngalesi isikhathi seKhisimusi, kumele sikhumbule isithembiso esathenjiswa yiNkosi eyakhuluma ngomphrofethi ukuthi, “Intombi epheleleyo izakhulelwa izale indodana, bayibize ngokuthi ngu-Imanuweli – okutsho ukuthi, uNkulunkulu ulathi” uMathewu 1:23. NguJesu owazalwa ukuba nguMesiya, uMsindisi wethu, u-Imanuweli. Loba uphakathi kwenhlupho, lezinsizi, lemikhuhlane engapheliyo enjengeCovid-19, lokuswela, kawuwedwa. Kangingedwa. Kasisodwa. Silo-Imanuweli, uNkulunkulu ulathi. Haleluya!

 Barbara Nkala