Nxa sesiphelelwe singasazi okumele sikwenze loba sikutsho, sisuka
siphonguwuma nje. Sizithola sesiphutsha nje kucine kungelangqondo
esikutshoyo. Kuvamile lokhu nxa sibone loba sezwa into emangalisayo,
loba enhle kakhulu loba eyethusayo. Uba ngcono-ke ophela amangale
engcine owakhe kulophanga aphutshe nje.
Embhalweni walamuhla sibona umfundi omkhulu kaJesu
owayethenjiwe esenza khonalokho xathu. Lokhu sikubona endabeni
yokukhazimuliswa kukaJesu entabeni ephakemeyo. Umbhalo uthi, “…
uJesu wathatha uPhethro loJakhobe loJohane wakhwela labo entabeni
ephakemeyo lapho ababa bodwa khona. Bekhona lapho waguquka isimo
phambi kwabo. Izigqoko zakhe zaba mhlophe okukhazimulayo, zaba
mhlophe okungazake kubonwe muntu emhlabeni. Khonapho
kwaqhamuka u-Elija loMosi bekhuluma loJesu. UPhethro wathi kuJesu,
‘Rabi, kumnandi kithi ukuba lapha. Kasakhe izihonqo ezintathu, esinye
esakho, esinye esikaMosi lesinye esika-Elija’. (Wayengazi ukuthi athini,
babesesaba kakhulu.) Kwafika iyezi labasibekela, kwezwakala ilizwi
eyezini lisithi, ‘Lo yiNdodana yami, engiyithandayo. Yilaleleni!’ ” uMakho
9:2-7.
ENcwadini kaMathewu, uMbhalo uthi, “Khonapho (uJesu) waguquka
isimo emehlweni abo. Ubuso bakhe bakhazimula njengelanga lezigqoko
zakhe zaba mhlophe njengokukhanya” uMathewu 17:2. Yebo, iNkosi
uJesu wakhazimuliswa ngendlela ababengakaze bayibone. UJesu
wayevamile ukuthatha laba abafundi abathathu athi sudu labo.
Wayelabafundi abalitshumi lambili, labalandeli abanengi, kodwa laba
yibo ababesekhwapheni. Entabeni abafundi laba babona isimanga.
INdodana kaNkulunkulu yangcweliswa ngokukhazimuliswa. Kwabuye
kwavela lapho abaphrofethi abaqakathekileyo bendulo esibabona
eThestamenteni Elidala, uMosi lo-Elija. Kukhona esikukhumbula ngalaba
ababili. Laba bobabili bake bahlangana loNkulunkulu bamuzwa
ekhuluma labo ezintabeni thile loba bengamboni ngamehlo. UMosi
wahlangana loNkulunkulu entabeni iSinayi lapho aphiwa imilayo
elitshumi. U-Elija yena wahlangana loNkulunkulu ephezu kwentaba
iHorebi. Izazi zemibhalo zithi uMosi wayemela imilayo, ikanti u-Elija
wayemela abaphrofethi. Njalo laba bobabili amangcwaba abo awazange
aziwe. U-Elija wahwithelwa ezulwini ekufikeni kwenqola yomlilo

lamabhiza eyamehlukanisa lo-Elisha. UMosi wafela entabeni yaseNebho
eseboniswe izwe lesithembiso. Akekho owabona ingcwaba lakhe.
KuPhethro, loJakhobe loJohane kwaba yisimanga esikhulu ukubona
laba abaphrofethi bexoxa leNkosi uJesu. Yisimanga ukuthi akubanga
lokuthandabuza ukuthi yibo oMosi lo-Elija. Besathithibele ngenkazimulo
lokubenyezela abakubonayo bezwa ilizwi likaNkulunkulu likhuluma
limncoma limphakamisa uJesu. Kukhulu lokhu. Kuyesabeka.
Akuvamanga. UJesu wayetshilo ukuthi, kezanga ukudiliza imithetho
labaphrofethi, kodwa ukubaphelelisa njengoba wafika enguMesiya,
uMsindisi. Abafundi bazibonela, bakholwa.
Wena wawungathini uphiwe ithuba lokuba sentabeni lapho?
Wawungenza ngcono na kuloPhethro kumbe lawe wawuzawuma uye-le?
Lalamhla ukhona uJesu. Usezulwini enkazimulweni yakhe. Senzeni pho?
Asimkhonzeni, simbabaze, simphakamise ngoba ubukhosi lenkazimulo
ngokwakhe.
Barbara Nkala