Nanku umusa wansuku zonke wakuleli iviki.

Siphila emhlabeni ohlabayo. Ugcwele izinhlungu ezesabekayo. Siphila phakathi kwezilingo ezidalwa yikuswela, ukufelwa, ukugulelwa, ukudubeka, ubuhlungu bokwahlukana emulini, lobuhlungu bokuxotshwa emsebenzini, lobuhlungu bokwahluleka ukugcina imuli. Nxa umuntu esehlaselwe laloba yisiphi isilingo, umuzwa esithi, “Lesi isilingo ngesami ngedwa.” Aphumisele athi, “INkosi ingihlekile”, loba athi, “INkosi ingifulathele.” UNkulunkulu kahleki muntu, kafulatheli muntu. UJesu Khristu, iNkosi loMsindisi wethu, laye walingwa.   

IziNcwadi ezimbili ezilandisa ngempilo yonke kaJesu; uMathewu, loLukha, ziyabalula kabanzi ngokulingwa kwakhe, kuzahluko zesine. Siyatshelwa ukuthi UJesu wabhaphathizwa, uNkulunkulu uYise wamncoma ngokuba yiNdodana ayithandayo, athokoza ngayo. Besesitshelwa ukuthi uJesu egcwele uMoya oNgcwele, wamqhuba uMoya emusa enkangala lapho alingwa khona. Wayelapho engadli okwezinsuku ezingamatshumi amane. Ngemva kwalezozinsuku, wayeselambile kakhulu. Sivamile ukuthi umuntu athi edlile ekuseni lemini uzwe ntambama esesithi, “Sengifile yindlala!” Yebo-na?  

  Owayelinga uJesu nguSathani, inyoka enkulu, umkhohlisi, iqili lamaqili, usomangase – uyise wawo amanga, umoya omubi! Ngicela Mhlobo wami uzibalele indaba yokulingwa kukaJesu kuMathewu 4, loba kuLukha 4. Kodwa, nanzi izilingo uSathani azethula phambi kukaJesu:

  1. “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu tshela amatshe la abe yisinkwa.” UJesu wathi, “Kulotshiwe ukuthi: ‘Umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa ngelizwi lonke eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu.”
  2. Omubi wamusa esiqongweni seThempeli wasesithi: “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphosele phansi ngoba kuzalaywa izingelosi zikugame ukuze ungalimali.” UJesu waphendula wathi, “UMbhalo oNgcwele uthi: ‘Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.’”
  3. Omubi wasemusa entabeni ephakemeyo wamtshengisa imibuso yomhlaba lobukhazikhazi bonke wasesithi: “Ngizakunika konke lokhu ungakhothama ungikhonze.” UJesu waphendula wathi, “Suka kimi, Sathane! UMbhalo oNgcwele uthi, ‘Khonza iNkosi uNkulunkulu wakho, ukhonze yena yedwa.”

Huuuu! USathani mubi! Ulophikelelo olubi! EMbhalweni kaLukha siyatshelwa ukuba uSathane wamtshiya okwesikhatshana, kuze kuzuzakale elinye ithuba lokumlinga. Mhlobo wami, ungantshungubala esilingweni, ungathabi wedlulise amalawulo usithi iqili lamaqili leli seliqedile ngawe. Limuka, liyeza njalo ngolaka.  

  USathane usinyonyobela azame ukusidiliza ngezikhathi sibuthakathaka emoyeni lemzimbeni. Sigulelwa, besesigijimele ezinyangeni lakulaba abakhohlisa ngamanzi, lakubaphorofethi bamanga. Ngomubi esihlasela. Amehlo ethu lezinhliziyo zethu zilangazelele izinto ezingasizethu. Sihawukele. Sintshontshe. Ngomubi etshotshozela?  Sithi singaphumelela siphaphe emayezini. Ubuminamina bubuse. Ngumoya omubi oyabe evuthela.

   Mzalwane, UJESU WALINGWA, WANQOBA! Wayemkhomba eMbhalweni omubi. Wayesithi, “UMbhalo uthi…”, “Kulotshiwe…”. UMbhalo uyasipha indlela yokuphunyuka emjibileni yomubi. Wena-ke, uthini nxa umlingi ekulinga? Dlana ilizwi nsuku zonke, uphunyuke, unqobe.

   Asithandaze: Moya kaBaba uNkulunkulu, ngisiza ngidle ilizwi insuku zonke ukuze lidle isono. Amen.

Barbara Nkala