Kanenginengi, abantu abanengi abalwehlukanisi ukholo lethemba. Kubo, sengathi ukholo lethemba yinto yinye nje. Kodwa eNcwadini yokuqala yabaseKhorinte isahluko 13:13, kusobala ukuthi lezi yizinto ezahlukeneyo. Ivesi lithi, “Njalo khathesi-ke kumi ukholo, ithemba, uthando, lokhu kokuthathu; kodwa okukhulu kulokhu luthando.” Ukholo lethemba yimizwa emibili eqakathekileyo, kodwa njalo eyahlukileyo.

Ukholo lutsho izinto ezahlukeneyo ebantwini abehlukeneyo. Ngoba izinto esizikholwayo, esiziqakisayo, esigxile kuzo empilweni, njalo esisuthiseka ngazo, zahlukene. Ikanti ithemba likhangelelo elihle ngento engakenzakali. Umuntu olethemba uyabe emi ekuthini leyonto izakwenzakala kuphela noma sekutheni. Esintwini sakithi kuvamile ukuthi okutshiwo ngamabala la kungaze kwehlukaniswa kucace. Kusuka kube sengathi kuyangenelana nje.

KumaHebheru 11:1 uMbhalo uthi, “Ukukholwa yikuba leqiniso lalokhu esikulindeleyo njalo kuqinisekile ngalokho esingakuboniyo.” Kithi amaKhristu, ukholo luyimizwa eqinisekileyo ngobukhona lobuyibo bukaNkulunkulu. Yiwona mgogodla wethemba lethu kuNkulunkulu, uMdali wethu. Ngokholo, sithemba Yena, sikhangele kuye, seyame kuye, siphile kuye olithemba lamathemba. Ithemba lona-ke livela ekukholweni kwethu. Liyikuhlaliseka lokuqiniseka ngokuthi okukhangelelwe ukwenzakala kuzakwenzakala. Ngakho-ke, ukholo lubonakala ngokwethemba uNkulunkulu.

Sasike sibone uBaba eyiphosa ingane yakhe phezulu, ikitazeke, igigitheke, ingesabi ukuthi izakuthi takla phansi. Kungoba ikholwa ukuthi uyise uzayigama. Lunjalo ukholo lwethu kuNkulunkulu. Ukholo luyaqina lugxile empilweni ngokumthemba uNkulunkulu. Sasithi siyakholwa, singamakholwa; kodwa nxa sesibhekane lezingxaki empilweni, luphanga ludede, lufiphale, luxege ukholo. Sisuka sigcwale ukwesaba lokuthandabuza. Nxa kusemini, ungangitshela ngabotokolotshe, izipoko. lezinyamazana ezesabekayo, awu, ngingakuhleka usulu. Kodwa, ake ungithathe sekuhlwile uyengitshiya ematswaheni! Nanso indaba! Izihlahla ziphenduka zibe ngamathonga. Ihlamvu eliwa esihlahleni liba yisilo esizongidla. Ngingasuke ngiqhuqhe ngidilizwe luvalo. Ikanti ukholo luthi, “Yebo, loba ngihamba esihotsheni sethunzi lokufa, kangiyikwesaba okubi, ngoba wena ulami; intonga yakho lodondolo lwakho, khona kuyangiduduza.” Sikuthola kuHubo 23:4 lokho.

Ukwesaba kuyaluxotsha ukholo. Kuhle kulucobodise. KwabaseRoma 10:17, iNcwadi ithi, “Ngakho-ke, ukukholwa kuvela ekuzweni ilizwi, lelizwi lizwakala ngelizwi likaKhristu.” Ukholo kusamele lukhwezelwe ukuthi luphile ezinhliziyweni zethu, lududule ukwesaba. Ukuhlala elizwini leNkosi kuyalukhwezela ukuze luvuthe. Yikho ukulukhulisa ukuze ungesabi.

Ulakho ukuphila ethembeni elinguJesu nxa ulokholo oluphilayo. Awusoze utholakale usunyonyobela kubosiyazi, ucatsha ngengubo yokuhlwa. Awusoze utholakale usuthwele imbodlela zamanzi abusiswe ngabaphathi bezinkonzo abathile abaphorofetha amanga. Awusoze ugqize intebe zibe lithemba lakho. Awusoze ufake ithemba lakho emadlozini akwenu. Lanxa ubhekane lobunzima, uzakwala ubambelele okholweni kuNkulunkulu.

Asithandaze: Nkosi, ngisiza ngidle izwi lakho insuku zonke ukuze ngiqinise ukholo lwami kuwe, ngithembe wena olithemba lamathemba. Amen.

Barbara Nkala