Abantwana abancane yibo abavame ukuba lokholo olumsulwa. Umntwana angathi ekhala uthi kuye, “Thula yikhona uBaba ezakuphathela iziwitshi, loba i-ayizi khirimu.” Uphanga athule umntwana ngoba esethemba lokho akuthenjiswayo. Inengi labantwana liphanga likhohlwe, uBaba esefikile uyabe eselibele umntwana. Lukholo olumsulwa lolu. Luyakholwa lula lokho olukutshelwayo. Yikho nje kudala abantwana babefundiseka lula. Kungathiwa,        “Ungahambi nyovane unyoko uzangena eqhageni,” umntwana wayekholwa angabuzi okunengi. Ulwazi luletha imibuzo eminengi. Okwalamuhla okungokhekhe ungatshonjalo, kungakutshela ukuthi, “Ngamanga lawo!” loba kuthi, “Ngiyathatha ugodo ngilibulale iqhaga uMama aphume.”  
 Sinjalo lathi abantu lamhla. Asilalo ukholo olumsulwa. Sisuka sithandabuze sibuze imibuzo eminengi ngesikuthenjiswa yilizwi. Isiphetho, asikuzuzi esikukhangeleleyo.
Izithembiso eNcwadini eyilizwi leNkosi zinengi okwamagama. Ziqinisekile. Ukholo olumsulwa luzamukela zinjalo, uMzalwane asizakale. Nansi eminye yemiBhalo ejwayelekileyo, ithi:

  • Lingakhathazeki ngalutho, kodwa kukho konke izicelo zenu kazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka langokunxusa kanye lokubonga. Kuthenjiswa ukuthula okudlula ukuqedisisa konke (Phil. 4:6,7)
  • UNkulunkulu wami uzakugcwalisa konke ukuswela kwenu ngobunengi benotho yakhe kuKhristu Jesu (Phil. 4:19).
  •  INkosi inguMalusi wami, kangiyikuswela lutho … (iHubo 23:1)
  • UNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu, uyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni (iHubo 46:1).
  • Khangelani izinyoni zaphezulu ukuba kazihlanyeli, kazivuni, kazibutheleli eziphaleni; kanti uYihlo osezulwini uyazondla. Lina kalizidluli kakhulu na? (uMathewu 6:26)
  • Celani, lizakuphiwa; funani, lizakufumana; qoqodani, lizakuvulelwa … (Mathewu 7:7)

   Zinengi ngingezibalise zonke izithembiso zeNkosi. Ziselizwini leNkosi eliqinisekileyo. UNkulunkulu kaqambi manga. Kasithembisi ize. NguBaba osezulwini ongayengiyo. Indaba enkulu ikuwe lami mhlobo wami. Siyamethemba na?
Simethemba ngokholo olumsulwa na? Ngilomzukulu othiwa nguMpendulo. Awumane umthembise ulutho mahlayana. Uyakukhalela uze ugcwalise isithembiso osenzileyo. Kungani lathi singakhalela uNkulunkulu? INkosi uHezekhiya yamkhalela uNkulunkulu wacina emengezelela izinsuku zokuphila. INkosi uJehoshafathi ihlaselwa yizitha yakhala eNkosini ilabantu bayo, uNkulunkulu wayilwela impi izitha zaphendukelana zalwa zaba lucaca.
Kodwa, impumelelo mhlobo wami ithatha ukuthi umazi uNkulunkulu, umthembe ngenhliziyo epheleleyo, ngokholo olumsulwa. Uyakholwa na ukuthi uNkulunkulu uyasiza?  

 Asithandaze: Baba osezulwini, ngisiza ngikukholwe ngokholo olumsulwa ngithokoze ngezimanga zakho ezingapheliyo, lokulonda kwakho okuhle. Amen.

Barbara Nkala