USamuyeli wathi, “Wenze ubuthutha. Kawuwugcinanga umlayo uJehova uNkulunkulu wakho akupha wona, aluba ubukwenzile lokho, ubezamisa umbuso wakho phezu kuka-Israyeli kokuphela.  Kodwa umbuso wakho kawuyikuqhubeka, uJehova usedinge umuntu amthandayo ngenhliziyo yakhe wambeka ukuba ngumbusi wabantu bakhe, ngoba wena kawugcinanga umlayo kaJehova” 1 uSamuyeli 13:13, 14.
Yayiqalise kuhle iNkosi uSawuli. Yayimazi uNkulunkulu, imesaba, imhlonipha. Ngokuya kwesikhathi kwaqala ukubusa uminamina. Waqala uSawuli ukuzenzela intando yakhe. Sasikubone khonalokhu empilweni. Isiqatshwa siqala kuhle senze umsebenzi waso ngobunono. Ngokuya kwesikhathi, siqala ukuxegisa amadolo. Siqala ukwenza esikwazi ukuba omkhulu waso angeke akukhwabitha. Singaqhubeka kanjalo sicina sisona kakhulu sithathiswe unyawo, umsila juqu!
Sibona uSawuli esenza umnikelo wokutshisa ngoba ebona abantu bakhe sebechitheka, lomphrofethi uSamuyeli esephuzile ukufika eGiligali, ikanti amaFilisti ayesongela ukuhlasela. Wayengafanele ukwenza okungekho emthethweni weNkosi. Kwakumele alinde uSamuyeli onguye owayelemvumo yokwenza iminikelo yokutshiswa. Kamesabanga uNkulunkulu. Kamthembanga. Kabekezelanga. Yikho nje sisizwa isiqalekiso esivela kuJehova. USamuyeli uyamkhalimela esitsho ukubana ube yisiwula uSawuli wephule umlayo kaJehova uNkulunkulu wakhe. Isiqalekiso siqhubeka sithi uJehova sezamhluthunela ubukhosi abuphe omunye amthandayo. Amazwi anjalo awalethi kuthula emphefumulweni. Kodwa asimboni uSawuli ezisola ezama ukuguquka. Uyalaywa njalo nguJehova ukuba ayehlasela ama-Amaleki aqothule konke okungokwawo (1 uSamuyeli 15:3). Kodwa sibona esenza intando yakhe njalo. Uqothula konke okweyisekayo atshiye izifuyo ezingamanono lesithixo sama-Amaleki u-Agagi. Simbona etshela uSamuyeli ukuba ukwenzile konke akulaywe nguJehova. Iqiniso yikuba wayephuthume impango. USawuli uthi utshiye amanono ukuba awanikele eNkosini. Kaliboni icala. Kodwa nango uSamuyeli emkhalimela esithi, “Ukulalela kungcono kulomhlatshelo, … Ngokuba ilizwi likaJehova ulalile. Usekwalile njengenkosi” 1 Samuyeli 15:22, 23b.
Zinengi izinto esizenzayo emasontweni, phakathi kwezakhamizi, lasezweni sibone sengathi senza okuhle. Kungaba yikupha abaswelayo kodwa sibapha izinto ezebiweyo. Singaba ngabakhonzi sihlabelele endlini yeNkosi loba sitshumayele kodwa sigxile emadlozini, lezinyangeni. UNkulunkulu uthi unguNkulunkulu olobukhwele ofuna sigcine eyakhe zwi imithetho. Bakhona abanikela endlini yeNkosi ngemali evela ezintweni zemikoto lezintshontshiweyo. Konke lokho yikuziyenga. Okukhulu yikulalela uNkulunkulu lokugcina yonke imithetho yakhe. Lalela iNkosi ukuze ungazitholi usuqalekiswa yiNkosi usemukwa obe ukukholisa kusiphakamisa. Themba iNkosi uyilalele kukho konke ukuze lawe kukuhambele kuhle konke empilweni.
Barbara Nkala